Wej de schnej weiß gäan äas

Ihr lejw Kärndcher,
wenn vun eech wääß dann, wej de Schnej zoù seiner weiß Färref komm äas?
Dat woar dömoals soù:
Ganz, ganz frejher, döö woar de Schnej noch dörrichsichdisch, woar ganz ohne Färref, genau soù wej de Reen. Un äämoal, soù zweschen em speeden Herbschd und frejhen Wäander, döö äas aus ´ner schwotz Gewidderwolk en Rejendreps gefall. Dej äas  dann noch äan der Loft zoù ´ner Schnejflock gäan und äas döbei off ´nem Blatt vum Äächebaam geland. Döö hot dej Schnejflock zum Äächeblatt gesaod:
„Dau häschd soù en leuchtend grejn Färref; kannschdau mir ebbes vun deiner schejn Färref schenken? Eich well nemmej weider ohne Färref bleiwen.

Dat Äächeblatt awer hot gesoad:
„Dej körz Zeit, woù eich noch grejn säan, döö well eich neichts döödevun oofgäan; gejh dein Färref woù annerschd sejchen, weider ennen, vielleicht bei de Bloomen!“

Döö hot ed Schnejflöckchin ronner geguckt, hot ed Veilchin gesejhn un gefrööd, him vun seiner dejf bleu Färref ebbes oofzegäan. Awer ed Veilchin hot sein Blejdebleeder all zesumme gefaltet un hot seich sier zweschen ´em Gras verkroch.

Och de Sonnebloom wollt vun hierem goldgelwen Blejtekranz neischd oofgäan. Dej ruud Ruus äas sugoar wiedisch gäan:
„Eich säan dej Königin vun all de Bloomen; wej kemmsch dau dörrichsichdisch Geschöpf nur dezoù, deich mäat meim Ruuseruut schmecken ze wellen!“

Döö äas dat Schnejflöckchin sehr traurisch gäan; doch döö hot ed ganz ennen off ´m Böddem e Schneeglöckchin gesejhn. Und dat freindlich klään Glockeblejmchin hot gesoad:
„Eich well dir gäar vun meiner weiß Färref ebbes oofgäan. Vu wei un sollschdau mäat mir zesummen emmer äan  der weiß Färref leuchten!“

Un noch während dej zwää freundschaftlich mäatenanner schwetzen, döö säan off ää moal noch vill, dausend un aberdausend Schnejflocken vum Himmel gefall. Un och dej woaren off ää Moal allegoaren schnejglöckschi weiß.
Ed säan dann emmer mej gäan, soù vill, bes die ganz Erd mäat hierem weißen Teppich ganz zoùgedeckt woar. Un all de weiße Schnej, denn hätt dann och dej Äschd vum Äächebaam zoùgedekt, denn äan der Zweschenzeit schun all sein Bleeder verluar hot. Zoùgedeckt äas dann och de Sonnebloom gäan, ed Veilchin un och dej stolz Ruus. All woaren längschd verwelkd und ganz enner der weiß Deck vergrööv.

Un wej dann um negschden Daach de Sonn zweschen de Wolken erausgeguckd hot, döö hot ed Schnejglöckchin off ää moal ugefang, seich ze recken, seich aus der Deck erauszestrecken. All dej anneren Schnejglöckchin hun ed genau soù gemaach, un se hun zesummen äam ganze Land de weiß Weihnacht äagelaud.

Zur hochdeutschen Übersetzung: Wie der Schnee weiß wurde