Ed Eismännchin

Moselfränkischer Sommer

Moselfränkischer Sommer

Frejher hätt seich vill mej vum Lewen debaußem oofgespillt. Debäannen woar ma nur zum Äaßen, owens fier ed Vejh ze fejdern, de Koùh oder de Gääs ze streichen, un nööhts, wemma vun der Ärwet kabott woar, fier ze schloofen.  Dat mej debaußem als debäannen, dat gellt och fier oas Käanner. Wemma sier mäat den Aufgaben fier de Schoul fiertisch woaren, dann humma zedrejscht noch missen off´m Huaf, off de Steckern oder äam Waal ebbes schaffen. Un de Rescht vum Daach, denn dö noch bliff äas, denn hummir de miascht Zeit debaußem verbröht, hun off der Stroaß gespillt. Ed hot jo noch kaum Verkiehr gäan.Box hochdt

A propos schaffen und spillen, dö fällt mir dej Saach vun meim Kusing Norbert äan. Wej denn noch soù e Stromert woar, un henn äänes Deechs äam Summer nö Mierzisch äand Schwimmbad gejn wollt, dö hätt sei Mamm zoù him gesoat:

 „Zedrejscht gäähscht dau noch e Sack Deppcher räafen!“

Anstatt äan de Wald ze gejn, woù de ganz Zeit mäat Deppcher-Räafen droff gang wär, äas oase Norbert sier beim Onkel Johann äan de Schopp gang, woù d´n Onkel en goat Dotzend Säck voller Deppcher gelagert hot. Dö hätt de Jong seich alsoù bedejnt und konnt ewei vill frejher äand Schwimmbad gejhn.

Zereck zum Lewen off der Stroaß:

Alsoù, mir konnten dömoals off de Stroaßen vum Dörref ausgiebisch  spillen. Ab un zoù moal äas dö e Koùh- oder Päadsgespann vorbei komm, hei und dö e Modorrad oder e Fahrrad, noch kaum en Auto. Dat woar vier ´m Krejsch sugor driwwen, off der geteerten Provinzialstroaß  och noch soù. Wej mir dö vun 1935 un äam Zollhaus gewohnt hun, dö hätt och ganz selten en Auto vier oasem Haus gehaal. Ed miarscht, wat bei oas haam ze tranportieren woar, dat hun mir selver mäat oasem Weenchen gefoahr: de Krombern aus Hontel, ed Kuar vun der Dreeschmaschin, de Äppel und de Biaren vum Reisberrich.

Nur de Köllen, dej säan bei oas vun  ´nem Auto ugeliwwert gäan, vun ´nem fransejsische Camion. Ää moal äam Johar hot denn de Deputatsköllen aus Merlebach brööht, weil mei Papp e poar Joahr äa Petite Roselle äan der Gruub geschafft hot. Wenn dej lothrengisch Köllen dann doch net iwer ed Joahr gelangt hun, dann hun mir noch den äanen oder anneren Zenner mäat ´m Wennchin bei oasem Noober, em Köllepittchin gehöll.

Außer dem Auto mäat de Deputatsköllen woaren dö noch zwää Gespanner, dej iwer´d Joahr regelmeeßisch bei oas ugehall hun: De Jeepchin vu Bachem mät seim Hänger um Modorrad, denn emmer Mammas Bohnekaffee vun Diedenhofen, driwen äam Lothringischen, mäatbröht hot, un schließlich ed Eismännchin.  Wenn ed äam Summer debaußem off der Stroaß geschellt hot, dann säan mir Käanner sier nö vier gelaaf:

„Ed Eismännchin äas dö!“

Wenn henn mäat seim kläänen Hänger häanner seim Fahrrad mettes de Tour gedreht hot: iwer de Provinzialstroaß no Bachem und dann iwer Jongewäldchin und de Weiß Märk nommoa zereck,  dann hot henn emmer bei oas vierm Zollhaus extra ugehall.

Mäat em Eismännchin äas e Steck städtisch Modernität äan´d Dörref komm. Bes döhin hot ed dö un Geschäften nur ed Noùtwennigscht gäan: e poar Wirtschaften, zwejn Bäcker un zwejn Metzger, zwää oder drei klääner Läden mäat Lebensmitteln un Kolonialwaren.  Ma konnt och beim Rasiererfränz en Hoarbierscht, e Päckkchin Rasierklingen und e Steck fein Sääf kääfen; awer en rischtisch Drogerie woar dat noch net. Un en Eissalon, soù ebbes hot ed zoù oaser Zeit nur äa Mierzisch gäan, äänen uawen gejeniwer vum Regler und denn anneren ennen, newen em Edenkino. Un en Portion Eis fier os Käanner, dat hot ed och nur äa Mierzich gäan, und dat nur ganz selten, wemma ganz brav woar, zum Beispill,  wemma beim Zahnarzt stell gehall hot.

Un dann, äan demm hääße Summer vun 41 oder woar ed 42: Ed hot seich äam Nu iwerall remgeschwatt:

„Ma hun en Eismännchin äam Dörref!“

Ed woar e stolze Mann, kää Männchin ääjentlisch, gruuß offgeschoss und schlank. Henn äas alsoù vun auswärts komm, hot seich ganz stiekum äänes schejnen Daachs bei oas niddergeloss. Käänen woscht vun woù henn her woar, käänen hot sein Nummen gekannt. All hun se nur Ed Eismännchin gesoat. Offgefall äas newen seiner gruuß Gestalt och sein vornehm Sprooch. Henn woar jo en Zoùgezuhenen; wä wääß woùher, hot emmer hochdeitsch  geschwatt; aber ed woar kään Saarbreckerisch. Dat heet eich joo erkannt vun oase Mietsleit her, de Kinzels, dej vun Sankt Arnual woaren. Ed Eismännchin, dat moß vun vill weider her gewierscht säan. Un wenn henn verzellt hot, dann äas emmer ebbes Geheimnisvolles äam Raum rem geschwebt, denn vun seich selber, dö hot henn nie e Wuart driwer verluur.

Wenn ewei määnt, dat henn en regelrechten Eissalon mäat ´nem Schild vier der Dier offgemaach heet, debäannen mäat Stejhl und Deschen un ´ner rischtisch Theek zum Verkääfen, denn leiht ganz verkiehrt.

Dat alt Eckhaus zweschen der Hausbacher- und der Hofstroaß, woù vier raus de Theisensbrejder oas de Hoar geschnitt hun, dö woar häanne raus en ziemlich baufällije Schopp ugebaut. Wenn de dö drenner dörch gang bescht, dann woar lenks äam Ecken en Dier. Und dej unscheinbar Dier woar vun wei un den Äagang zoùm Eismännchin seiner Eisbuud. Mir woar dej Dier bes döhin noch goarnet offgefall, obwöll eich vierher dö, off ´m Weh zur Oma, fascht jeden Daach drun vorbei gang säan.

Em Eismännchin sein Ärwetsplatz häanner dieser Dier, dat woar kään ausgebaut Zäammer, villmejh en Oart Oowstellraum mäat em Zementböddem, ´nem blanken Mauerwerk ohne Färf un Tabejt. Eich kann meich och goarnet erennern, ob ed iwerhaupt e Fenschter, e Stoahl oder en Desch  gäan hot. Dat äänzischt, wat dö gestann hot, woar de Eismaschinn.

Dej hot ausgesejhn weh en gruuß Rompfaaß, äanewenzich en drehbare Kupferkessel, emmerhin schun elektrisch betriff. Zweschen dem Kessel un der Außenwand  woar en gaot Handbräät Platz, denn woar mäat  groben Eisbrocken gefellt  zum Kejlen. Mir hun emmer gespannt zoùgeguckt, wenn Eis gemaach gäan äas. Aus em grußen Behälter äas dej melchisch Brejh äan de Kupferkessel geschott gäan. Dann äas de Modor ugeschmäaß gäan. Dörch dej Rotation äas dann dej flüssisch Brejh gejen de kalt Kupferwand geschleudert gäan. Dann hätt ed Eismännchin de gruußen Holzläffel mäat der flaach Schaufel gehöll un hätt mäat der Kant äannen un de Kesselwand gehall. Zedrejscht äas e besselchin, dann emmer mej vun der flüssisch Brejh off der Schaufel dick gäan un äas dö drun klewen gebliff. Henn hätt dann dat Dicked emmer nommoal äan de Brej zereck laafe geloss und dej Saach hot dann nommoal vu vier ugefang, bes zum Schluß nur noch feschtes Speiseeis äam Kessel woar.

Äan seiner Buud  hot henn de Portionen direkt aus em Kessel verkääft. Wenn mei Mamm samschdes aus em Reservelazarett haam komm äas un mir zwejn Groschen Taschegeld gäan hot, dann hun eich meich beim Eismännchen duud äaße kennen bes eich Koppwejh grejt hun.

Während seiner Ärwet woar ed Eismännchin emmer sehr freundlich zoù de Leit, un ejscht recht zoù oas Käannern. Außer, wenn de Maschinn gelaaf äas, woar henn emmer um Verzellen, hot gefrööt, wej ed ääam gääht. Un wenn mir  fier 5 Penning oas Portion äan der Hand hotten, dann säan mir net gleich nommoal fottgelaaf, sondern säan bei him bliff. Manchmoal hot henn dann ääm  nööher noch e klään Scheppchi dezoù off ed Waffelchin geschmiert. Döbei hot oase lejwe Mann sugoar spannend  Geschichten erzellt, vu frejher bei him dahaam,  vu Gott un der Welt; nur iwer de Leut äam Dörref, dödevun hot henn nie ebbes geschwatt.

Wej schu gesoat, em de Metteszeit äaß henn mäat seim Tretfuhrwerk iwer Land gefoahr; hot emmer bei oas vierm Zollhaus ugehall. Un wej dann de Wäanter komm äas, dö hot henn häannen äan seim eisgekejhlten Hänger kään Eis mej, sondern fresche Fesch zu verkääfen.

Wej dann de Krejsch emmer länger gäan äaß, de Lebensmittel emmer knapper; dö äas off äämoal ed Eismännchin nemmej bei oas off der Stroaß vorbei komm. Ma hot henn och äam Dörref nemmej gesejhn. Vielleicht hot henn kään Material mej krejt, fier Eis zu maachen; off Lebensmittelkoarten konnt ma jo och kään Eis mej kääfen. Vielleicht hot henn och missen bei de Soldaten. Un och nööm Krejsch woar dä stolze un freindliche Mann nemmej zereckkomm…

Käänen vun oas hot jemoals mejh mäat em 5-Pennigsteck äan der Hand de Weh äan dej Eisbuud häanner dem alten Schopp gefonn.

 

Advertisements

2 Gedanken zu „Ed Eismännchin

 1. Gerd Barbian

  Hallo, lieber Rudi,
  Sigrid und ich, wir verfolgen mit großem Interesse „vun dahaam“. Du hast gebeten, Kommentare usw. zu schreiben. Das Eismännchen kenne ich auch noch ,d.h., da ich 1946 geboren bin, Sigrid 1948, war das Eismännchen nach dem Krieg noch aktiv unter der gleichen Adresse. Da die Kinder, wie meine Jahrgangskollegen und ich, wenig Geld hatten, zogen wir sein Wägelchen durch das Dorf und erhielten als Lohn eine kleine Portion Eis. Einige Ausdrücke von ihm sind mir noch heute geläufig, z. B. „Willst Du eins für 10“, dies bedeutete die kleinste „Einheit“ für 10 Francs oder Centimes. Für 20 Centimes gab es das Eis in einem Hörnchen, in dem zwei und mehr Portionen Platz hatten. Das Eis wurde nicht mit einem kugelförmigen Portionierer, sondern mit einer Spachtel in das Hörnchen gedrückt. Da das Eis manchmal nicht mehr fest war, nannten manche Buben den Herrn Holstein, so hieß das Eismännchen, auch despektierlich „Schlammisch“. Herr Holstein hatte auch einen Sohn, der hieß Ernie (geboren ca. 1940). Ein weiterer Spruch des Eismännchens:“ Wenn der Ernie mal groß ist, dann ruhe ich für das ganze Dorf!“
  Herr Holstein war m.E. bis Ende der fünfziger Jahre in Brotdorf.
  Liebe Grüße
  Sigrid + Gerd

  Antwort

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s