Ed Eismännchin

Moselfränkischer Sommer

Moselfränkischer Sommer

Frejher hätt seich vill mej vum Lewen debaußem oofgespilld. Debäannen woa ma nur zum Äaßen, owens fier ed Vejh ze fejdern, de Koùh oder de Gääs ze streichen, un nööhds, wemma vun der Ärwed zoù kabott woa, fier ze schloofen.  Dat mej debaußem als debäannen, dat gelld och fier oas Käanner. Wemma sier mäad´n Aufgaben fier de Schoul fierdisch woaren, dann humma zedrejschd noch missen off´m Huaf, off de Steckern oder äam Waal ebbes schaffen. Un de Reschd vum Daach, denn döö noch iwrisch bliff äas, denn humma de miaschd Zeit debaußem verbrööhd, hun off der Stroaß gespilld. Ed hot joo döömoals noch kaum Verkiehr gäan.Box hochdt

A propos schaffen un spillen, dö fällt mir dej Saach vun meim Kussing Norbert äan. Wej denn noch soù e Stromerd woa, un henn äänes Deechs äam Summer nöö Mierzisch äand Schwimmbad gejn wolld, döö hätt sei Mamm zoù him gesoad:

 „Zedrejschd gäähschd dau noch e Sack Deppcher räafen!“

Anstatt äan de Wald ze gejn, woù de ganz Zeit mäat Deppcher-Räafen droff gang wär, äas oase Norbert sier beim Onkel Johann äan de Schopp gang, woù d´n Onkel en goad Dotzend Säck voller Deppcher fier de Wäander gelagert hot. Döö hätt de Jong seich alsoù bedejnd und konnd ewei vill frejher äand Schwimmbad gejhn.

Zereck zum Lewen off der Stroaß:

Alsoù, mir konnten dömoals off de Stroaßen vum Dörref ausgiebisch  spillen. Nur ab un zoù moal äas döö e Koùh- oder Päadsgespann vorbei komm, hei und döö e Modorrad oder e Fahrrad, noch kaum en Auto. Dat woa vier ´m Krejsch sugoa driwwen, off der geteerten Provinzialstroaß noch soù. Wej mir döö vun 1935 un äam Zollhaus gewunnd hun, döö hätt och ganz selten en Auto vier oasem Haus gehaal. Ed miarschd, wad bei oas haam ze transpodieren woa, dat humma selver mäad oasem Weenschi gefoahr: de Krombern aus Hontel, ed Kuar vun der Dreeschmaschin, de Äppel und de Biaren vum Reisberrich.

Nur de Köllen, dej säan bei oas vu  ´nem Auto ugeliwwerd gäan, vu ´nem fransejsche Camion. Ää moa äam Joa hot denn oas de Deputatsköllen aus Merlebach brööhd, weil mei Papp e poar Joa äa Petite Roselle äan der Gruub geschaffd hot. Wenn dej lothrengisch Köllen dann doch net iwwer ed Joahr gelangd hun, dann humma noch den äanen oder anneren Zenner mäad ´m Weenschi bei oasem Noober, em Köllepittchin, gehöll.

Außerm Auto mäad de Deputatsköllen woaren döö noch zwää Gespanner, dej iwer´d Joa rejelmeeßisch bei oas ugehall hun: De Jeepchi vu Bachem mäat seim Hänger um Modorrad, denn emmer Mammas Bohnekaffee vun Diedenhofen, driwen äam Lothringischen, mäatbröhd hot, un schließlich ed Eismännchin.  Wenn ed äam Summer debaußem off der Stroaß geschellt hot, dann säan mir Käanner sier nöö vier gelaaf:

„Ed Eismännchin äas döö!“

Wenn henn mäat seim kläänen Hänger häanner seim Fahrrad mettes de Tour gedreht hot: iwwer de Provinzialstroaß nöö Baachem und dann iwwer Jongewäldchin und de Weiß Märk nommoa zereck,  dann hot henn emmer bei oas vierm Zollhaus extra ugehall.

Mäat em Eismännchin äas e Steck städtisch Modernität äan´d Dörref komm. Bes dööhin hot ed döö un Geschäften nur ed Noùdwennigschd gäan: e poa Wirtschaften, zwejn Bäcker un zwejn Metzger, zwää oder drei klääner Läden mäad Lebensmitteln un Kolonialwaren.  Ma konnd och beim Rasiererfränz en Hoarbierschd, e Päckschin Rasierklingen und e Steck fein Sääf kääfen; awer en rischdisch Drogerie woa dat noch net. Un en Eissalon, soù ebbes hot ed zoù oaser Zeit nur äa Mierzisch gäan, äänen uawen gejeniwwer vum Regler und denn anneren ennen, newen em Edenkino. Un en Portion Eis fier oas Käanner, dat hot ed och nur äa Mierzich gäan, und dat nur ganz selten, wemma ganz brav woa, zum Beispill,  wemma beim Zahnarzt stell gehall hot.

Un dann, äan demm hääße Summer vun 41 oder woa ed 42: Ed hot seich äam Nu iwerall remgeschwatt:

„Ma hun en Eismännchin äam Dörref!“

Ed woa e stolze Mann, kää Männschin ääjendlisch, gruuß offgeschoss und schlank. Henn äas alsoù vun auswärts komm, hot seich ganz stiekum äänes schejnen Daachs bei oas niddergeloss. Käänen woschd vun woù henn her woa, käänen hot sei Nummen gekannt. All hun se nur Ed Eismännchin gesoad. Offgefall äas newen seiner gruuß Gestalt och sein vornehm Sprooch. Henn woa joo en Zoùgezuhenen; wä wääß woùher, hot emmer hochdeitsch  geschwatt; aber ed woa kään Saarbreckerisch. Dat heet eich joo erkannt vun oase Mietsleit her, de Kinzels, dej vun Sankt Arnual woaren. Ed Eismännchin, dat moß vun vill weider her gewierschd säan. Un wenn henn verzellt hot, dann äas emmer ebbes Geheimnisvolles äam Raum rem geschwebt, denn vun seich selber, döö hot henn nie e Wuard driwer verluur.

Wenn ewei määnd, dat henn en regelrechden Eissalon mäat ´nem Schild vier der Dier offgemaach heed, debäannen mäat Stejhl und Deschen un ´ner rischdisch Theek zum Verkääfen, denn leihd ganz verkiehrd.

Dat alt Eckhaus zweschen der Hausbacher- und der Hofstroaß, woù vier raus de Theisensbrejder oas de Hoar geschnitt hun, döö woa häanne raus en ziemlich baufällije Schopp ugebaut. Wenn de döö drenner dörrich gang beschd, dann woa lenks äam Ecken en Dier. Un dej unscheinbar Dier woa vun wei un den Äagang zoùm Eismännchin seiner Eisbuud. Mir woa dej Dier bes dööhin noch goarnet offgefall, obwöll eich vierher döö, off ´m Weh zur Oma, faschd jeden Daach drun vorbei gang säan.

Em Eismännchin sein Ärwetsplatz häanner dieser Dier, dat woar kään ausgebaut Zäammer, villmejh en Oard Oowstellraum mäat em Zementböddem, ´nem blanken Mauerwerk ohne Färref un Tabejd. Eich kann meich och goarnet erennern, ob ed iwerhapt e Fenschder, e Stoahl oder en Desch  gäan hot. Dat äänzischd, wat döö gestann hot, woar de Eismaschinn.

Dej hot ausgesejhn wej en gruuß Rompfaaß, äanewenzich en drehbare Kupferkessel, emmerhin schun elektrisch betriff. Zweschen dem Kessel un der Außenwand  woa en gaot Handbräät Platz, denn woa mäat  gruaben Eisbrocken gefelld fier zum Kejlen. Mir hun emmer gespannt zoùgeguckt, wenn Eis gemaach gäan äas. Aus em grußen Behälter äas dej melchisch Brejh äan de Kupferkessel geschott gäan. Dann äas de Modor ugeschmäaß gäan. Dörrich dej Rotation äas dann dej flüssisch Brejh gejen de kalt Kupferwand geschleudert gäan. Dann hätt ed Eismännchin de gruußen Holzläffel mäat der flaach Schaufel gehöll un hätt mäat der Kant äannen un de Kesselwand gehall. Zedrejschd äas e besselschin, dann emmer mej vun der flüssisch Brejh off der Schaufel dick gäan un äas döö drun klewen bliff. Henn hätt dann dat Dicked emmer nommoa äan de Brej zereck laafe geloss und dej Saach hot dann nommoa vu vier ugefang, bes zum Schluß nur noch feschdes Speiseeis äam Kessel woar.

Äan seiner Buud  hot henn de Portionen direkt aus em Kessel verkääfd. Wenn mei Mamm samschdes aus em Reservelazarett haam komm äas un mir zwejn oder drei Groschen Taschegeld gäan hot, dann hun eich meich beim Eismännchi duud äaße kennen bes eich Koppwejh grejd hun.

Während seiner Ärwet woa ed Eismännchin emmer sehr freundlich zoù de Leit, un ejschd recht zoù oas Käannern. Außer, wenn de Maschinn gelaaf äas, woa henn emmer um Verzellen, hot gefrööd, wej ed ääam gääht. Un wenn mir fier zwejn oder 5 Penning oas Portion äan der Hand hotten, dann säan mir net gleich nommoa fottgelaaf, sondern säan bei him bliff. Manchmoa hot henn dann ääm  nööher noch e klään Scheppchi dezoù off ed Waffelchin geschmiert. Dööbei hot oase lejwe Mann sugoar spannend  Geschichten verzellt, vu frejher bei him dahaam,  vu Gott un der Welt; nur iwer de Leut äam Dörref, döödevun hot henn nie ebbes geschwatt.

Wej schu gesoad, em de Metteszeit äaß henn mäad seim Tretfuhrwerk iwer Land gefoahr; hot emmer bei oas vierm Zollhaus ugehall. Un wej dann de Wäander komm äas, döö hot henn häannen äan seim eisgekejhlden Hänger kään Eis mej, sondern fresche Fesch zu verkääfen.

Wej dann de Krejsch emmer länger gäan äaß, de Lebensmittel emmer knapper; döö äas off äämoa ed Eismännchin nemmej bei oas off der Stroaß vorbei komm. Ma hot henn och äam Dörref nemmej gesejhn. Vielleicht hot henn kään Material mej krejd, fier Eis zu maachen; off Lebensmittelkoarden konnt ma joo och kään Eis mej kääfen. Vielleicht hot henn och missen bei de Soldaten. Un och nööm Krejsch woa dä stolze un freindliche Mann nemmej zereckkomm…

Käänen vun oas hot jemoals mejh mäat em 5-Pennigsteck äan der Hand de Weh äan dej Eisbuud häanner dem alten Schopp gefonn.

 

2 Gedanken zu „Ed Eismännchin

 1. Gerd Barbian

  Hallo, lieber Rudi,
  Sigrid und ich, wir verfolgen mit großem Interesse „vun dahaam“. Du hast gebeten, Kommentare usw. zu schreiben. Das Eismännchen kenne ich auch noch ,d.h., da ich 1946 geboren bin, Sigrid 1948, war das Eismännchen nach dem Krieg noch aktiv unter der gleichen Adresse. Da die Kinder, wie meine Jahrgangskollegen und ich, wenig Geld hatten, zogen wir sein Wägelchen durch das Dorf und erhielten als Lohn eine kleine Portion Eis. Einige Ausdrücke von ihm sind mir noch heute geläufig, z. B. „Willst Du eins für 10“, dies bedeutete die kleinste „Einheit“ für 10 Francs oder Centimes. Für 20 Centimes gab es das Eis in einem Hörnchen, in dem zwei und mehr Portionen Platz hatten. Das Eis wurde nicht mit einem kugelförmigen Portionierer, sondern mit einer Spachtel in das Hörnchen gedrückt. Da das Eis manchmal nicht mehr fest war, nannten manche Buben den Herrn Holstein, so hieß das Eismännchen, auch despektierlich „Schlammisch“. Herr Holstein hatte auch einen Sohn, der hieß Ernie (geboren ca. 1940). Ein weiterer Spruch des Eismännchens:“ Wenn der Ernie mal groß ist, dann ruhe ich für das ganze Dorf!“
  Herr Holstein war m.E. bis Ende der fünfziger Jahre in Brotdorf.
  Liebe Grüße
  Sigrid + Gerd

  Antwort

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s