De siewen Kuaben

Box hochdtAn einer roten Ampel haltend, biete sich mir eines morgens auf der Fahrt von Batden-Baden zum Schwarzacher Münster ein seltenes Bild: In der Krone eines kleinen Baumes am Straßenrand sitzt eine Gruppe von eifrig krächzenden schwarzen Raben. Der beeindruckende Anblick dauert nur eine knappe Ampelphase, ruft aber in mir eine nachhaltige Erinnerung hervor:

Weil mir dicht zum Waal und zoù de Steckern hin gewunnt hun, weit neher wej zoù de Stroaßen und zoù den Heisern vom Dörref, soù äas ed net verwonnerlich, wej leicht ed mir als klääne Jong gefall äas, mäat de Bloomen un de Planzen, mäat de Vijeln un em Weld besonnerscht vertraut ze gäan. Zweschen em Waldrand un der offenen Flus hot ed dix en donkle Fleck um Himmel gäan, wenn iwer Hoarschd de Kuaben offgestieh säan. Dej schotze Viel hotten ed mir besonnerschd ugedoan. Emmer hun eich gezellt, ob ed grööd siewen woaren, weil dat Märchin vun de siewen Kuaben woar enner dennen, dej mir de Mamm verzellt hot, datjenije, dat meich am miaschden gepackt hot.Rabe

Ed woar emoal

e Mann, denn hot siewen Jongen gehott, awer emmer noch kään Töchterchin, soù sehr henn seich och äänd gewönschd hot. Un wej dann sein Fraa nöö ´ner länger Zeit nommoal äan goader Hoffnung woar un ed aachd en Käand off de Welt komm äas, dö woar ed tatsächlich e Meedchin. Ma kann seich goat vierstellen, wej dö de Frääd gruuß woar. Awer dat nau gebuarne Käand woar ärrisch schmächdisch un klään. Un weil ed ewen soù schwaach woar, hot ed soù sier wej meechlich sollen noùtgedääft gäan.

Dödefier däät de Papp äänen vun de Jongen sier ronner zoù der Quell schecken, fier ed Dääfwaaser ze höllen. Dej anner sechs Brejder säan him häannerher gelaaf un wollten mäatenanner helfen, de Noutdääf vierzeberääden.

Un weil jeden den ejschde säa wollt, fier ed Waasser auszescheppen, äas hinnen äan dem Dörrichenanner de Kroùh äan de Brunnen gefall. Dö hun se alle siewen wej en Dreppsdrelles dö gestann un net gewoscht, wat se maachen sollten. Un kääne vun de Jongen hätt seich getraut, haam ze gejhn. Un wej sei emmer noch net zereck woaren, dö äas de Papp ongedellisch gäan un hot gesoat:

„Dej vergäaßlich Burschen, dej hun hier Saach bestimmt nommoa beim Spille vergäaß, dej gottlos Gesippschaft!“ Em Papp woar Angschd, ed Meedchin geeng stärwen ohne gedääft ze säan. Un äan seim Ärjer hot henn dö geroof:

„Eich wellt, dat dej bies Jongen all zesummen äa siewen Kuaben verwandelt gäan!“

Kaum woar dat Wuart ausgeschwatt, dö hätt henn äan der Loft, iwer seim Kopp e mäschdisch Geschwirre gehuart. Henn guckt hejch un seiht, wej dö siewen kölleschotze Kuaben iwer henn weech un dann off- un devunfluuh säan.

Wat dö dej erschrockenen Eltern och ugestallt hun, sei konnten dej Verwenschong nemmej zereckhöllen. Un soù traurisch sei och iwer de Verloschd vun hieren siewen Jongen woaren, konnten sei seich doch äänijermoaßen dörrich hier lejf Töchderchin tröschden. Dat klää Geschöpf äas och sier zoù Kräfte komm, äas gewööß un woar mäat jedem Daach schejner gäan.

Awer dat Meedchin hot en lang Zeit net emoal gewoschd, dat ed iwerhaabt Geschweschder gehott hot, weil dej Eltern seich gehejht hotten, döriwwer ze schwätzen. Bes äänen schejnen Daach dat Schweschderchin vun denne siewen Brejdern soù mirnixdirnix de Leit hot driwer schwätzen hiaren: Ed wär joo wöll e schejn Meedchin, awer doch ääjendlich schold un demm Ongleck, dat dödörrich seine Brejdern passiert wär.  Döö äas dej Tochter ganz betreppst zoú hierem Papp un zoù hierer Mamm gang un hott gefrööt, ob häad denn och Brejder gehott hätt, un woù dej dann higeroad wären. Ewei konnten de Eltern dej Saach nemmej länger verhäämlichen. Sei hun jedoch erklärt, ed wär alles nööm Wellen vum Himmel soù passiert. Awer dat häard of de Welt komm äas, alsoù sein Gebuard dej heed dörun kään Schold.

Allään, dat Meedchin hot net offgehierd, jeden Daach döwriwer nöözedenken un seich en onroùhisch Gewessen draus ze maachen. Un ed hot feschd geglääwt, dat häad sein Geschwechder mischd erlöse gejn. Un soù hot häad net Roùh un net Raschd, bes ed seich häämlich offgemaach hot un äas äan dej weit Welt gang, fier sein Brejder irjendwoù offzespieren un ze befreien. Dö sollt dat koschten, wat ed wollt!

Un wej ed Schweschderchin seich off de Weeh gemaach hot, dö hätt ed neischd annerschd mäat gehöll wej e klääne Reng vun seinen Eltern zum Undenken, e Steck Broùt fier den Honger, e klääne Kroùh mäat Waaser fier den Duarschd un e Stejhlchin fier de Mejdichkäät.

Soù äas häad seiner Weeh gang, emmer monter droff zoù, weit, weit weech, bes un ´d Enn vun der Welt. Dö äas ed zedrejschd zur Sonn komm, awer dej woar vill ze hääß un fürchderlich, un dej geeng de klään Käanner fräaßen, wenn se hier zenööh keemen. Dö äas ed sier devu gelaaf, niwer zum Moand. Awer denn woar ganz kalt un och grausisch un biess. Un ed kemmt noch dezoù: Wej de Moand dat Käand gemerkt hot, dö seet henn:

„Eich rejsche Menscheflääsch.“

Dö hot häat seich nommoa sier devu gemaach un äas zoù de Stäaren komm. Dej woaren recht freindlich mäat him un goad. Un jede vun denne Stäaren hot off seim Stejhlchin gesäaß. Döö hot dat Meedchin nommoa fresche Moat grejht un seich ääfach deneewen off sei Stejhlchin gesatt.

Dann äas de gruuße Morgenstern offgestann, hätt him en Henkelbäänchi gäan un gesoat:

„Wenn dau dat Bäänchin net häschd, kannschd dau de Glasberrich net offspäaren. Un äan dem Glasberrich, dö säan dein Brejder.“

Dat Medchin hot dat Bäänchin gehöll, goad äan en Dejschelchin geweckeld, seich bedankd un äas fottgang. Ewei woar ed nommoa soù lang ennerwees, bes ed un de Glasberrich komm äas. Dat Tor vum Glasberrich woar zoùgespäard, un ed Meedchin wollt´ ed Bäänchin eraus höllen. Awer wej häat dat Dejchelchin offmechd, dö woar ed leer. Jesses, häad hot dat Geschenk vun denne goaden Stäaren verluur!

Wat sollt ed aewei ufänken?

Sein Brejder wollt´ ed doch erretten un hot doch kää Schlessel fier de Glasberrich offzeschließen. Dö hätt dat goad Schweschderchin nommoa seine Moad zesumme gehöll un e Mäaßer, däät seich e klää Fengerchin oofgeschneiden, hätt ed äan dat Tor gestoch un glecklich offgespäart.

Wej häad äam Glasberrich debäanne woar, dö äas him zedrejschd e kläänen Zwerrich entgeehnt komm, un denn hot gesoat:

“Mei Käand, wat dääschd dau dann hei sejchen?“

„Eich sejchen mein Brejder, dej siewen Kuaben!“,

woar dem Meedchin sein Antwuard.

Döö seet den Zwerrich:

„Dej Herren Kuaben säan net dahaam, awer wenn dau soù lang woarde wellschd, bes se zereckkommen, dann komm hei eräan!“

Dönöö hott den Zwerrisch ed Äaßen fier dej Kuaben ereäa getrööh, mäat siewen Tellercher un siewen Bechercher. Un ed Meedchin hot vun jedem Tellerchin e Steckschi gäaß un aus jedem Becherchin e Schleckschin getronk. Awer äan dat letschd Becherchin, döö hätt häad de klääne Renk faale geloss, denn häad vun dahaam mäatgehöll hot.

Off äämoal konnt ma äan der Loft e Geschwirre un e Geweehe hieren. Und ö däät den Zwerrich den Ärm zum Himmel hejsch hiawen un seed döbei:

„Ewei kommen dej Herren Kuaben haamgefluuh!“

Un dö säan sei och schu komm, wollten äaßen un trenken un hun hier Tellercher un Bechercher gesoat. Un wej sei off den Desch gucken, dö seet denn äänen nö dem anneren:

„Wenn hätt dann vu meim Tellerchi gäaß?

Un wenn hätt dann aus meim Becherchin getronk?

Dat äas doch bestemmt ed Maul vun ´nem Mensch gewiarschd.“

Un wej de Sibten beim Trenken off de Grond vun seim Becherchi komm äas, dö kemmt him de Renk entgeehnd gerollt. Un wej henn denn erstaunt uguckt, dö hätt henn off äämoal erkannt, dat ed de Renk vun seim Papp un seiner Mamm woar. Un dö hätt henn gesoat:

„Eich wellt, dat de lejwe Gott ed geef, dat oas Schweschderchin dö wär, dann wäre mir erlöst!“

Un wej ed Meedchin, dat häanner der Dier gestann un gelauchd hot, de Wunsch vun de Brejdern gehiart hot, dö äas häat nöö vier komm. Un äan dem selwijen Moment, dö säan denne siewen Kuaben off ää Schlaach de Flitchelcher un all Federn oofgefall, un dem Meedchin sein Brejdercher hun sofort nomoa hier menschlich Gestalt ugehöll. Un sei hun seich emmenanner geherzt und gekesst un säan all mäatennanner fröhlich haam gezuuh.

Ich weiß auch wie sehr es im Zeitalter von Laptop, Smartphone, Playstation und Kinder-TV aus der Mode gekommen ist, Kindern in einer stillen Stunde Märchen vorzulesen. Wer je die Gelegenheit dazu hatte, der weiß, wie schwer es zudem fällt, einen in unserm moselfränkischen Dialekt geschriebenen Text laut und fließend vorzulesen.

Dieser Versuch sollte eine Anregung dazu sein, es dennoch zu versuchen

von Rudolf Engel – nach den Brüdern Grimm

 

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s