De siewen Kuaben

Box hochdtAn einer roten Ampel haltend, bietet sich mir eines morgens auf der Fahrt von Batden-Baden zum Schwarzacher Münster ein seltenes Bild: In der Krone eines kleinen Baumes am Straßenrand sitzt eine Gruppe von eifrig krächzenden schwarzen Raben. Der beeindruckende Anblick dauert nur eine knappe Ampelphase, ruft aber in mir eine nachhaltige Erinnerung hervor:

Weil mir dichd zum Waal und zoù de Steckern hin gewunnd hun, weit neher wej zoù de Stroaßen und zoù den Heisern vom Dörref, soù äas ed net verwonnerlich, wej leicht ed mir als klääne Jong gefall äas, mäat de Bloomen un de Planzen, mäat de Vijeln un em Weld besonnerschd vertraut ze gäan. Zweschen em Waldrand un der offenen Flur hot ed dix en donkle Fleck um Himmel gäan, wenn iwwer Hoaschd de Kuaben offgestieh säan. Dej stolze Viel hotten ed mir besonnerschd ugedoan. Emmer hun eich gezelld, ob ed grööd siewen woaren, weil dat Märchin vun de siewen Kuaben woar enner dennen, dej mir de Mamm verzellt hot, datjenije, dat meich am miaschden gepackt hot.Rabe

Ed woar emoal e Mann, denn hot siewen Jongen gehott, awer emmer noch kään Töchterchin, soù sehr henn seich och äänd gewönschd hot. Un wej dann sein Fraa nöö ´ner länger Zeit nommoal äan goader Hoffnung woar un dat aachde  Käand off de Welt komm äas, döö woar ed tatsächlich e Meedchin. Ma kann seich goat vierstellen, wej döö de Frääd gruuß woar. Awer dat nau gebuarne Käand woar ärrisch schmächdisch un klään. Un weil ed ewen soù schwaach woar, hot ed soù sier wej meechlich sollen noùdgedääfd gäan.

Dödefier däät de Papp äänen vun de Jongen sier ronner zoù der Quell schecken, fier ed Dääfwaaser ze höllen. Dej anner sechs Brejder säan him häannerher gelaaf un wollten mäatenanner helfen, de Noutdääf vierzeberääden.

Un weil jeden den ejschde säa wollt, fier ed Waasser auszescheppen, äas hinnen äan dem Dörrichenanner de Kroùh äan de Brunnen gefall. Döö hun se alle siewen wej en Dreppsdrelles dö gestann un net gewoschd, wat se maachen sollten. Un kääne vun de Jongen hätt seich getraut, haam ze gejhn. Un wej sei emmer noch net zereck woaren, döö äas de Papp ongedellisch gäan un hot gesoat:

„Dej vergäaßlich Burschen, dej hun hier Saach bestimmt nommoa beim Spille vergäaß, dej gottlos Gesippschaft!“ Em Papp woar Angschd, ed Meedchin geeng stärwen ohne gedääfd ze säan. Un äan seim Ärjer hot henn döö bies geroof:

„Eich wellt, dat dej bies Jongen all zesummen äa siewen Kuaben verwandeld gäan!“

Kaum woar dat Wuart ausgeschwatt, döö hätt henn äan der Loft, iwer seim Kopp e mäschdisch Geschwirre gehuard. Henn guckd hejch un seiht, wej döö siewen kölleschotz Kuaben iwwer henn weech un dann off- un devun gefluuh säan.

Wat döö dej erschrockenen Eltern och ugestallt hun, sei konnten dej Verwenschong nemmej zereckhöllen. Un soù traurisch sei och iwwer de Verloschd vun hieren siewen Jongen woaren, konnten sei seich doch äänijermoaßen dörrich hier lejf Töchderchin tröschden. Dat klää Geschöpf äas och sier zoù Kräfte komm, äas gewööß un woar mäat jedem Daach schejner gäan.

Awer dat Meedchin hot en lang Zeit net emoal gewoschd, dat ed iwwerhaabd Geschweschder gehott hot, weil dej Eltern seich gehejhd hotten, dööriwwer ze schwätzen. Bes äänen schejnen Daach dat Schweschderchin vun denne siewen Brejdern soù mirnixdirnix de Leit hot driwer schwätzen hiaren: Ed wär joo wöll e schejn Meedchin, awer doch ääjendlich schold un demm Ongleck, dat döödörrich seine Brejdern passiert wär.  Döö äas dej Tochter ganz betreppst zoú hierem Papp un zoù hierer Mamm gang un hott gefrööd, ob häad denn och Brejder gehott hätt, un woù dej dann higeroad wären. Ewei konnten de Eltern dej Saach nemmej länger verhäämlichen. Sei hun jedoch erklärt, ed wär alles nööm Wellen vum Himmel soù passiert. Awer dat häard of de Welt komm äas, alsoù sein Gebuard dej heed döörun kään Schold.

Allään, dat Meedchin hot net offgehierd, jeden Daach dööwriwer nöözedenken un seich en onroùhisch Gewessen draus ze maachen. Un ed hot feschd geglääwd, dat häad sein Geschwechder mischd erlöse gejn. Un soù hot häad net Roùh un net Raschd, bes ed seich häämlich offgemaach hot un äas äan dej weit Welt gang, fier sein Brejder irjendwoù offzespieren un ze befreien. Döö sollt dat koschden, wat ed wollt!

Un wej ed Schweschderchin seich off de Weeh gemaach hot, döö hätt ed neischd annerschd mäat gehöll wej e klääne Reng vun seinen Eltern zum Undenken, e Steck Broùt fier den Honger, e klääne Kroùh mäat Waaser fier den Duaschd un e Stejhlchin fier de Mejdichkäät.

Soù äas häad seiner Weeh gang, emmer monter droff zoù, weit, weit weech, bes un ´d Enn vun der Welt. Döö äas ed zedrejschd zur Sonn komm, awer dej woar vill ze hääß un fürchderlich, un dej geeng de klään Käanner fräaßen, wenn se hier zenööh keemen. Döö äas ed sier devu gelaaf, niwwer zum Moand. Awer dä woar ganz kalt un och grausisch un biess. Un ed kemmt noch dezoù: Wej de Moand dat Käand gemerkt hot, döö seet henn:

„Eich rejsche Menscheflääsch.“

Döö hot häad seich nommoa sier devu gemaach un äas zoù de Stäaren komm. Dej woaren recht freindlich mäat him un goad. Un jede vun denne Stäaren hot off seim Stejhlchin gesäaß. Döö hot dat Meedchin nommoa fresche Moat grejhd un seich ääfach deneewen off sei Stejhlchin gesatt.

Dann äas de gruuße Morgenstern offgestann, hätt him en Henkelbäänchi gäan un gesoat:

„Wenn dau dat Bäänchin net häschd, kannschd dau de Glasberrich net offspäären. Un äan dem Glasberrich, döö säan dein Brejder.“

Dat Medchin hot dat Bäänchin gehöll, goad äan en Dejschelchin geweckeld, seich bedankd un äas fottgang. Ewei woar ed nommoa soù lang ennerwees, bes ed un de Glasberrich komm äas. Dat Tor vum Glasberrich woar zoùgespäard, un ed Meedchin wollt´ ed Bäänchin eraus höllen. Awer wej häat dat Dejchelchin offmechd, döö woar ed leer. Jesses, häad hot dat Geschenk vun denne goaden Stäaren verluur!

Wat sollt ed ewei ufänken?

Sein Brejder wollt´ ed doch erretten un hot doch kää Schlessel fier de Glasberrich offzeschließen. Döö hätt dat goad Schweschderchin nommoa seine Moad zesumme gehöll un e Mäaßer, dääd seich e klää Fengerchin oofschneiden, hätt ed äan dat Tor gestoch un glecklich offgespäart.

Wej häad äam Glasberrich debäanne woar, döö äas him zedrejschd e kläänen Zwerrich entgeehnd komm, un denn hot gesoat:

“Mei Käand, wat dääschd dau dann hei sejchen?“

„Eich sejchen mein Brejder, dej siewen Kuaben!“,

woar dem Meedchin sein Antwuard.

Döö seet den Zwerrich:

„Dej Herren Kuaben säan net dahaam, awer wenn dau soù lang woarde wellschd, bes se zereckkommen, dann komm hei eräan!“

Dönöö hott den Zwerrisch ed Äaßen fier dej Kuaben eräa getrööh, mäat siewen Tellercher un siewen Bechercher. Un ed Meedchin hot vun jedem Tellerchin e Steckschi gäaß un aus jedem Becherchin e Schleckschin getronk. Awer äan dat letschd Becherchin, döö hätt häad de klääne Renk faale geloss, denn häad vun dahaam mäatgehöll hot.

Off äämoal konnt ma äan der Loft e Geschwirre un e Geweehe hieren. Und döö dääd den Zwerrich den Ärm zum Himmel hejsch hiawen un seed döbei:

„Ewei kommen dej Herren Kuaben haamgefluuh!“

Un döö säan sei och schu komm, wollten äaßen un trenken un hun hier Tellercher un Bechercher gesoat. Un wej sei off den Desch gucken, döö seet denn äänen zoù dem anneren:

„Wenn hätt dann vu meim Tellerchi gäaß?

Un wenn hätt dann aus meim Becherchin getronk?

Dat äas doch bestemmt ed Maul vun ´nem Mensch gewiarschd.“

Un wej de Sibden beim Trenken off de Grond vun seim Becherchi komm äas, döö kemmt him de Renk entgeehnd gerollt. Un wej henn denn erstaunt uguckt, döö hätt henn off äämoal erkannt, dat ed de Renk vun seim Papp un seiner Mamm woar. Un döö hätt henn gesoat:

„Eich wellt, dat de lejwe Gott ed geef, dat oas Schweschderchin döö wär, dann wäre mir erlöst!“

Un wej ed Meedchin, dat häanner der Dier gestann un gelauchd hot, de Wunsch vun de Brejdern gehiart hot, dö äas häat nöö vier komm. Un äan dem selwijen Moment, dö säan denne siewen Kuaben off ää Schlaach de Flitchelcher un all Federn oofgefall, un dem Meedchin sein Brejdercher hun sofort nomoa hier menschlich Gestalt ugehöll. Un sei hun seich emmenanner geherzt und gekesst un säan all mäatennanner fröhlich haam gezuuh.

Ich weiß auch wie sehr es im Zeitalter von Laptop, Smartphone, Playstation und Kinder-TV aus der Mode gekommen ist, Kindern in einer stillen Stunde Märchen vorzulesen. Wer je die Gelegenheit dazu hatte, der weiß, wie schwer es zudem fällt, einen in unserm moselfränkischen Dialekt geschriebenen Text laut und fließend vorzulesen.

Dieser Versuch sollte eine Anregung dazu sein, es dennoch zu versuchen

von Rudolf Engel – nach den Brüdern Grimm

 

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s