De sejße Brei

süße Breie Märchin vun de Brejdern Grimm

Ed äas kaum ze verstejhn, dat äan oasen Dejen, dat hääschd äam 21. Joahrhonnerd, dat ed döö noch soù vill ärm Leit gefft. Un dat net nur äan Afrika, äan Indien, äa China oder noch sonschd woù off der Welt, sonnern sugoar bei oas äan Deitschland, äan dem Lann, woù zoù der gleichen Zeit mindeschdens genau soù viel Leit lewen, dej net nur reich, sonnern stäänreich säan.

Wej eich noch e klääne Jong woar, dat äas ewei schun goad iwwer siebzisch Joahr her, dö hätt ed äan oasem Dörref och noch vill äarm Leit gäan. Gemännt säan dödebei net dej gruß Päadsbauern, vielleicht och net dej ääfach Koùhbauern; eich schwätzen vun denne sogenannten Gääßebauern. Dat woaren dej Leit, dej   bei V&B off´m Schenner hun schaffe missen un bei denne dat, wat se um Enn vum Moant äam Tietchin hotten, soù wejnisch fier zum Lewen gelangt hot, dat sei noch newebei zwoù Gääßen, e Schwein, poar Hejner und Kaneincher hun haale missen.

Soù woar ed dömoals och äan meim Elternhaus. Eich kann net soan, dat mir oas als wirklich ärm Leit gefejhlt heten. Mir hun och net rischdisch hongern missen. Awer dat war bei oas off den Desch komm äas, dat woaren ganz ääfach Mahlzeiten. Un newen Kappestiertisch, Ärme Rittern und Schalles hot ed och dix e Brei, miaschdens zum Nöötäaße gäan.

Kää Wonner alsoù, dat mir Käanner, woù ed  bei oas weder Radio, Fernsehn oder goar Internet gäan hot, mäat vill Verständnis zoùgehiert hun, wenn oas oowens vierm Schloofegejhn dat Märchen vum sejße Brei verzellt gäan äas:

De sejße Brei
e Märchin vun de Brejdern Grimm

Ed woar emoal en ärm, fromm Meedchin, dat leewd mäat seiner Modder allään, un se hotten nix mej ze äaßem. Dö äas dat Käand enaus gang äan de Wald, un ed äas hier döö en alt Fraa begehnd, dej hot sei Kommer un Jammer schu gewoschd un hot him en Deppchin geschenkd, zoù demm häard soan sollt: „Deppchin koch“, soù dääd dat e goaden sejßen Hirsebrei koochen, un wenn ed seed: „Deppchin, stejh“ soù hierd ed nommoa off ze koochen.

Dat Meedchin hot dat Deppen seiner Mamm haam brööhd, un schun woaren sei hier Ärmoad un hieren Honger loas, un sei hun sejßen Brei äaße kennen, soù dix sei gewolld hun.

Off ään Zeit, döö äas dat Meedchin ausgang, un döö hot de Mamm gesoat: „Deppchin, kooch“, un schu koochd ed. Un sei hot seich satt gäaß, Un nau well sei, dat dat Deppchin nommoa offhiere soll; awer sei wääß dat Wuard nemmej. Alsoù koochd ed weider, und de Brei steichd iwwer de Rund enaus und hierd net off ze koochen. De Kich un ed ganz Haus voll un ed zwäät Haus och un dann de ganz Stroaß, als wollt ed de ganz Welt satt maachen. Un ed enstäähd de grieschd Noùt, u kää Mensch wääß döö ze helfen.

Endlich, wej nur noch ään äänzisch Haus iwwrisch äas, döö kemmd dat Käand haam un seehd nur: „Deppchin , stejh“, döö stäähd ed un hierd off ze koochen. Un wenn wei nommoa äan de Stadt wolld, denn hot seich dörrichäaßen missen.