De gestiwwelde Kater

Wej de Gruußmamm noch e klää Meedchi woar un och noch viel speeder, wej eich e klääne Jong woar, döö säan de Käanner oowends net vierm Fernseher oder Box hochdtvier hierer Play-Station äageschloof; weil ed soù ebbes döömoals noch goarnet gäan hätt.

Wenn ed Zeit woar, dann säan de Käanner ääfach äan ´d Bett gescheckt gäan. Un wenn se en goad Mamm oder en goad Gruußmamm hotten, dann äas dej dönöö noch un ´d Bett komm un hätt hinnen en Goad-Nööd-Geschichd verzellt. Dix woaren de Käanner vum Spillen un vum Helfen bei der Ärwet vun de Gruußen iwwer de langen Daach soù mejd, dat sei noch iwwerm Verzellen schun äageschloof säan, eh dej Geschichd iwerhaabt ze Enn woar.

Bei manchen Geschichden, besonnerschd bei bestemmde Märchin, dej woaren awer soù spannend, dat de Käanner trotz gruußer Mejdichkääd net ejer äageschloof säan, bes de Mamm mäat ´m Verzellen fierdisch woar.

Fier meich woar dat beim Märchin vun de Siewen Raben de Fall; un ed Lieblingsmärchin vun der Monika, dat woar:

De gestiwwelde Kater.

puss-in-boots-21363Ed woar emoal e Müller, denn hot drei Jongen, sein Mill, en Iasel un e Kater. Die drei Jongen hun äan der Mill geschaffd, denn Iasel hot ed Kuar höllen un ed Mäll fortfoahren un de Katz de Meis weechfänken missen. Wej de Miller gestörref äas, hun seich dej drei Söhn de Erbschafd gedääld. Denn älschden hot de Mill krej, denn zwääten den Iasel, denn dräatten de Kater. Wej schun soù dix äas fier denn neige anneres iwrisch bliff.

Döö woar denn traurisch un hätt zoù seich selwer gesoad:

-„Eich hun ed doch äam allerschläamschden geroad: Mein äldschde Broader, dänn kann ed Kuar mellen, mein zwääten Broader kann off´m Iasel reiden, un wat kann eich schun mäat dem Kater ufänken? Soll eich mir aus seim Fell e Poar Pelzhändschen maache lossen; dann äas hald alles vorbei!“

-„Hier off,soù ze schwätzen,“ dääd de Kater döö soan.

Henn konnt alles verstejhn, watt de Millersjong vier seich loo higeschnawweld hott,

-„Dau brauchd meich net duud ze maachen, nur fier e poar schlechd gemaachder Händschen aus meim Pelz ze grejn. Loß mir lejwer e Poar Stiwwele maachen, datt eich ausgejhn un meich ennner dej Leit sejhn losse kann; dann soll dir och sier geholf gäan.“

De Millersjong hot seich gewonnerd, dat en Dejer wej de Kater iwerhaabd schwätze konnt un soù gescheid. Un weil grööd e Schoùschder vorbei komm äas, däät henn de Mann eräann roofen un hot vun him fier de Kater e Poar Stiwwelen umäasse geloss. Wej dej fierdisch woaren, hot de Kater se ugezuuh, hot e Sack gehöll un voll Kuar gemaach, uawendrunn noch e Sääl gebonn, mäat demm ma de Sack zoùzejhe kann. Dann hot de Kater de Sack iwwer de Scheller gewörref un äas off zwääj Bäänen wej e Mensch de Dier ´naus gang.

Döömoals hot äan dem Lann e Kinnisch regiert, denn hot soù gäar gäaß, und ed lejwschd, wat henn off ´m Desch hu wolld, dat woaren braun gebroadene Rebhejner. Ed woar awer soù en Noùt, dat ma kään mej krejn konnt. De ganze Wald woar voll; awer se woaren soú scheu, dat kää Jäger se mej fassen konnt.

Dat awer hot de Kater gewoschd und hot seich iwerleed, wej henn sein Saach besser maachen kennt. Wej henn äan de Wald komm äas, däät henn de Sack offmaachen un all dat Kuar debäannen schejn ausenannersträäen. De Schnur awer, dej hätt henn enner ed Gras gelööd un hot seich häanner der Heck verstoppd un gedellisch gelauert. Dej Rebhejhner säan gleich gelaaf komm, hun ed Kuar äam Sack gefonn, un ääand nööm anneren äas äan de Sack geheppelt.

Wej hiarer genooch dräan woaren, hot de Kater de Streck zoùgezuuh, äas hi gelaaf un däät den Hejnern d´n Hals rem drehen. Dann hot henn de Sack off de Bockel gelööd un äas schnurstracks zum Schloß vum Kinnisch gang.

Dej Wache vierm Schloß hot geroof:

-„Halt! Wohin?“

-„Zum Könisch“, woar dej körz Antwuard vum Kater.

-„Beschd dau blemm blemm, e Kater zum Könisch?“

-„Loß henn doch nur gejhn“, seed en anneren, „de Könisch däät seich doch dix langweilen, vielleichd meschd joo de Kater him mäat seim Brommen un seiner Spennerei dat Vergnüjen, wat demm Könisch fehlt.“ 

Wej de Kater vier de Könisch getreed äas, däät henn en Reverenz maachen un seed:

-„Mein Häar, de Graf…“, döböei hot henn e langen un vornehmen Nummen genannt, „denn lesst seich dem Herrn Könisch empfehlen un scheckt him hei dej Rebhejhner, dej henn äan Schlingen (149) gefang hätt.“

De Könisch woar iwwer dej schejn un fetten Rebhejner sehr erstaund, un woschd ed vier lauder Frääd net ze fassen, wat de Kater him loo brööhd hätt.

Un dann däät henn de Befehl gäan, dem Kater aus der Schatzkammer soù vill Gold äan de Sack ze dejn, wej henn trejn konnt.

-„Dat brengschde ewei deim Häar und de sollschd him noch moal villfach danken fier sei gruuß Geschenk!“

Den ärme Millersjong awer hot dahaam um Fenschder gesäaß, de Kopp off de Hand gesteipd un hätt driwwer nöögedööd, dat henn ewei sein Allerledschd hot hergäan missen fier dej Stiwweln vum Kater, un wat soll denn him schun Gruußes döödefier brenge kennen.

Äan demm Momend äas de Kater eräa komm, hot de Sack vum Bockel eronner off de Böddem gewörf, hot ´n offgebonn un all dat Gold em Miller fier de Fejss geschott.

-„Loo häschd dau wei ebbes fier de Stiwweln, dej dau mir geschenkd häschd. Un eich soll dir noch e schejne Gruuß vum Kinnisch saon un e gruuß Dankeschön.“

Iwwer su vill Reichtum woar de Miller mächdisch froùh, awer ohne dat denn Dölbes noch recht begreife konnt, wej dat alles zoù sich gang äas. Awer döö däät de Kater, während henn sein Stiwwelen auszejhd, him alles verzellen. Un dann hätt henn noch gesoad:

-„Wej de seischd, häschd dau wei Geld gnooch, awer dööbei soll ed net bleiwen. Muar zejhen eich nommoa mein Stiwweln un, denn dau sollschd noch reicher gäan. Iwrijens, em Kinnnisch hun eich gesoat, dat dau e Graf beschd.“

Um anneren Daach äas de Kater, wej gesoat, nommoa goad gestiwweld off de Jachd gang un hätt em Könisch e reiche Fank Rebhejhner brööhd. Soù äas dat all dej Deech weider gang, un jeden Daach hot de Kater dem Miller nommoa Gold haam brööhd.

Wei woar de Kater beim Könisch soù beliebt wej kään anneren. Soù konnt henn äam Schloß aus- un äagejhn un durfd iwwerall remmstromern, wej henn nur wolld.

Äämoal, wej de Kater äan der Kich vum Kinnich um Herd gestann äas un seich gewärmd hot, döö äas de Kutscher komm un hätt gefloochd:

-„Eich geeng wünschen, de König mäat der Prinzessin, dej wären beim Henker! Eich wollt äan de Wirtschaft gejhn, äänen drenken un Koard spillen. Doch döö soll eich sei wei spaziere foahren un de See.“

Wej de Kater dat gehiert hot, äas henn sier haam geschlech un hätt zoù seim Häar gesoad:

-„Wenn dau e richdije Graf gäan wellschd un noch reicher, soù komm mäat mir un de See un gejh döö bööden.!“

De Miller woschd net, wat henn döödezoù soan sollt, hätt awer em Kater gefollischd. Henn äas mäat him un de See gang, hot seich spliddernackisch ausgezuuh un äas äan d´ Waasser gesprong. De Kater hot sein Klääder gehöll fottgedrööh und goat verstoppt.

Kaum woar henn döömäat fierdisch, döö kemmt de Kinnisch dööher gefoahr. Der Kater däät gleich ufanken, erbärmlich ze lamendieren:

-„Ach! Allergnädigster König! Mein Häar, denn hot seich hei äam See gebööd, döö äas en Dieb komm un hätt him de Klääder geklaud, dej hei um Ufer geleeh hun. Wei äas den Herr Graf äam Waasser un kann nemmej raus. Un wenn henn länger dräan bleiwd, dann däät henn seich verkejhlen un sugoar sterwen.“

Wej de Kinnisch dat gehuard hot, leßt henn Halt maache. Un äänen vun seinen Leiden hot zereck missen fier Klääder vum Kinnisch ze höllen. Den Herr Graf hot dej prächdisch Klääder ugezuuh. Un weil de Kinnisch ed ohnehin mäat him goad gewolld hot, wejen der Rebhejhner, vun dennen henn gemäänd hot, dat henn se vun him grejhd heed, soù moschd henn seich zoùm Kinnisch äan de Kutsch setzen.

De Prinzessin woar och net biess dremm, denn de Graf woar jonk un schejn un hot hier goad gefall. De Kater awer, denn äas vierweech gelaaf un off´n Wiss komm, woù iwwer honnerd Leit drun woaren, ed Foader ze maachen.

-„Wemm äas dej Wiss loo, ihr Leit?“, hett de Kater gefrööd.

-„Dej äas dem gruußen Zauberer“

-„Hiard goat zoù! Wei däät gleich de Kinnisch hei vorbei foahren, wenn dä frööd, wemm dej Wiss loo gehierd, soù soad dir: em Graf. Un wenn ihr daad net maachd, soù gäafft ihr all duud geschlööh.“

Dööroffhin äas de Kater wieder gang un bei e Kuarsteck komm, dat woar soù gruuß, dat käänen ed iwwersejhn konnd. Döö hun mejh als zwää honnert Leit gestann un ed Kouar geschnitt.

-„Wemm äas dat Kuar, ihr Leit?“

-„Dem Zauberer.“

-„Wei hierd moa goad zoù, gleich däät de Kinnisch hei vorbei foahren, wenn henn frööd, wemm dat Kuar gehierd, soù missd ihr soan: em Graf. Un wenn ihr dat net maachd, dann gäafd ihr all duud geschlööh.“

Un endlich äas de Kater äan e prächdije Wald komm. Döö hun mej als drei honnerd Leit gestann, dej dej gruuß Äächebääm gefälld hun un döödevon Holz gemaach hun.

-„Wemm äas dann dä Wald loo, ihr Leit?“

-„Dem Zauberer.“

-„Hiard, ewei kemmt gleich de Kinnisch hei vorbei gefoahr, un wenn henn frööd, wemm de Wald gehierd, soù misst ihr ääfach soan: em Graf. Un wenn ihr dat net maachd, dann gefft ihr all embrööhd.“

De Kater äas dann noch weider gang. De Leit hun him all nöögeguckd, un weil henn soù wonnerlich ausgesejhn hot un wej e Mensch äan Stiwwelen dööher gang äas, hun sei richdisch Angschd vier him grejd.

Un zum Schluß äas de Kater zum Schloß vum Zauberer komm. Henn äas forsch äagedreed, direkt vier den Zauberer. Denn däät de Kater ganz verächdlich vun uawen eronner bedrachden un däät e frööen, watt henn well.

De Kater mescht en Reverenz un seed:

-„Eich hun hieren, dat dau deich äan jed Dejer verwandeln kannschd, watt dau nur wellschd. Wenn dat nur en Hond, e Fuchs oder och e Wolf betreffd, döö well eich ed wöll glääwen, awer seich äan en Elefant verwandeln, wej de Leit verzellen, datt scheind mir ganz un goar net mejlich ze säan. Un dööfier säan eich hei hi komm, fier meich selwer ze iwwerzeujen.“

Den Zauberer hot seich ganz stolz gefejhld un döödefier däät henn soan:

-„En Elefant! Dat äas mir doch en Kläänichkääd“.

Un äam Nu woar henn äan en Elefant verwandelt.

-„Alle Achdung! Dat äas vill, awer gääht dej Verwandlung och äan en Löwen?“

-„Dat äas doch goar neischd“, seed döö den Zauberer un stäähd sofort als Löwe vierm Kater. Un wej henn de Löwe seihd, dö dääd de Kater soù, als wär henn erschrock, un döö rejfd henn:

-„Dat äas joo unglaublich un unerhört; soù ebbes häät eich mir net äam Trääm äafaale geloss!

Awer soa moal, noch vill mejh wär ed als alles annere, wenn du deich och äan e klään Dejer verwandele kennschd, klään wej wej en Maus zum Beispill. Dau kannschd bestemmt mejh als irjend en Zauberer off der Welt, awer soù ebbes, dat geeng fier deich doch ze hejch säan.“

Bei soù sejße Wiardern woar den Zauberer ganz freundlich un seed:

-„Ma joo, mei lejw Kätzchin, dat kann eich doch och. Dat äas nur en Kläänischkääd.“ Un schwups äas döö en Maus äam Zäammer eremm gesprong.

De Kater woar direkt häanner er her, hätt de Maus mäat ääm Sprong gefang un rups di stupps offgefräaß.

De Kinnisch awer woar äan der Zweschenzeit mäat em Graf un der Prinzessin weider spaziere gefoahr un äas zoù der gruuß Wiss komm.

-„Wemm gehierd dat Foader loo?“, frööd döö de Kinnisch

-„Dem Herrn Graf“, hunn se all geroof, wej joo de Kater hinn de Befehl dezoù gäan hott.

-„Ihr heed loo e schej Steck Land, Herr Graf“, seed döö de Kinnisch zum Millersjong.

Denöö säan sei un dat gruuß Kuarstek komm.

-„Wemm gehierd dat Kuar loo, ihr Leit?“

-„Dem Herrn Graf.“

-„Ei,ei! Herr Graf! Watt fier gruuß un schejn Ländereien Ihr heed!“

Dönöö säan se zum Wald komm.

-„Wemm gehierd dat vill Holz loo, ihr Leit?“

-„Dem Herrn Graf“.

Döö däät seich de Kinnisch noch mejh verwonnern un seed:

-„Ihr misst e reiche Mann säan, Herr Graf, eich glääwe net, dat eich äan meim ganze Land soù e prächtije Wald hun.“

Endlich säan se un d` Schloß komm. De Kater hot uawen off der Trapp gestann, un wej de Woan ennen ugehall hott, äas henn ronner gesprong, hätt de Dier offgemaach un gesoat:

-„Herr König, Ihr gelangt hei äan dat Schloß vun meim Hääaren, vum Grafen. Un dömäad deed Ihr him dej Ehr un, henn fier sei Leewdaach glecklich ze maachen.“

De Könisch äas ausgestieh un hätt seich verwonnerd iwwer soù e prächdisch Gebäude, dat faschd grießer un schejner woar, als sei Schloß.

De Graf awer hätt de Prinzessin de Trapp roff un äan de Saal geführt, denn ganz vun Gold un Edelstäänen geflimmert hot.

Dönöö äas de Prinzessin dem Graf versprooch gäan, un wej speeder de Könisch gestörrew woar, äas den äarme Millersjong Kinnisch gäan; de gestiwwelte Kater awer woar sein ejschde Minister.

moselfränkisch von Rudolf Engel

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s