6 – De Sturzflug vum Äacherd

Nööm Emzuch vun der Hofstroaß zum Zollhaus woar ewei schun e Steck vun der Zeit vergang. Oas klään Famillisch hot seich goad äageleewd, hot awer vill dezoù dejn missen, net nur em jede Moand dej Rat vun der Hausschold oofzeleischden.
Un weil em Papp sei Loùhnstreifen, denn henn vun V&B mäat haam brööhd hot, iwwerhaabd net gelangd hot, humma oas och äam Feld, äam Waal und off der Flur schun emsejhn missen, nöö demm, wat de Natur iwwerd´Joahr hot beisteuern kennen.

Un weil eich bei der Saach och debei woar, hun eich debaußem net nur de Aa offgemaach wejen de schejn Gräser un Bloomen, wejen de Bubellern, de Viel un denn annere Dejern äam Waal; eich woar och mäat dööroff bedachd, wat seich döö zum Äaßen un Genießen ugebuard hot. Soù hun eich meich äan der Zweschenzeit em ed Haus eremm und äam Gaoden bes noff of Hoaschd schu besser auskannd wej äan mancher Gaas driwwen äam Dörref.

Döö woa eich och debei, wenn ed gehääsch hot, fier de Gääß und de Kaneinscher krauden ze gejhn, also um Run vum Waal und vun de Steckern fresch Foader ze roppen, un woar debei, wenn ed gegold hot, Deppscher un Feierholz ze räafen.

Soù säan dann och schun äam ejschde Summer un Herbschd off denne Lichtungen de Häamberden un Schwotzpotten gebleckd gäan, wenn se zeidisch woaren.
Wat de Weelen betreffd, Weelen hun gäa de Noadelböddem. Döödefier hot ed sei off Hoaschd net gäan. Fier Weelen ze blecken, hun mir riwwer äan de Kammerforschd oder bes äan de Loùssemer Wald laafen.

Besonderschd stolz hun eich vier meinen Eltern säa kennen, wej eich ganz uawen off ´ner Lichtung vun Hoaschd e gruußen helle Fleck entdeckd hun. Döö hun ganz dichd newenenanner dej klään Pilze gestann, dej ze deitsch Pfifferlinge hääschen; bei oas awer säan dat de Rehläppcher. Mei Mamm hot seich schu gefrääd, wej eich e Kerfschi voll devun mäad haam brööhd hunn.

Awer ed äas onnejdisch ze soan, dat eich mein Leidenschaft fier de Planzen un noch vill mej fier de Dejern net allään aus purem Profit fier ed Iwwerlewen vun ´ner ärm Famillisch gewonn hun! Mir woaren kaum emgezuuh, döö hot eich schon debaußem gestann, hun roff off dä gruuße Wald gebleckd un meich nemmej äangrejd, wej off äämoal e ganze Schwarm  vun denne schwotzen Kuabeviel iwwer meich hergefluuh äas.

Doch, genau soù wej zoù de Kuaben, soù hot eich och en besonnerschd Beziehung zoù all denn anneren  Dejern entwickeld. En dejf Verhältnis, genau soù herzhafd, wej iwwer äam Dörref zoù de Käannern aus ´em Kindergarten.
Un dann äas döö dann noch den Äacherd dezoù komm.
Wemma seich goad ustelld, da kamma seich ganz neegschd un soù ´n  loschdisch Kätzjchi run maachen, wenn ed um Böddem oder offm Aschd en Noss oder en Ääch zweschen de Vordertatzen hätt und eifrich drun knabberd.

Dej Äächerden, dej niedlich Dejerscher säan weid wenijer scheu als all dej anner Dejern vum Waal, un hier bekannd Zoudraulichkääd, dej hot seich dann mei Papp off en recht ääjenoardisch Weis ze Notzen gemaach.
Eich wääß net, wej henn ed geschaffd hot, soù e jonk Äächekätzschi mäat haam ze brengen un ed vollkommen zahm ze maachen.
Eich kann meich awer goad erennern, wej mei Papp den Äächerd deroard gezilld hot, dat dat Dejer him sei stännijen Begleiter gäan äas. Sugoar wenn de Papp äand´ Dörref moschd, hot henn sein Äächerd äan der Westentasch mäat gehöll.

Un wat hät dej Geschichd nau mäad den Kuaben ze dejn?

Wat mir wessen, soù äas den Äächerd net nur en niedlich Dejerschin, dat de Waldspaziergänger soù lejv hun. Henn äas zwoar klään vu Gestald, gehierd awer doch zoù de Räubern vum Waal. Un döödevun konnd un ääm Daach e stolz Kuabepoar ganz uawen off Hoaschd  en bies Erfahrung maachen.
Nau wääß ma joo, dat enner de Leiden vum Lann de Kuab schun seit je her als e besonnerschd schlau un ugepaßt Dejer geld. Dau brauchd joo nur ze gucken, wej sei seich ennernanner verhaalen. Moal seihd ma sei am gruuße Schwarm, moal allään, moal äan glään Grippscher. Un äan der Brutzeit, döö seihd ma de Kuaben dixer och als Päärschin äan Aktion

Soù woa ed och e packend Erlewnis, wej eich als Jong äämoal hun beobachde kennen, zoù wat soù en Kuabepoar zesummen äamstann äas.

Ed woar nommoal Frejhjoahr off Hoaschd, un eich dejn meich grööd äan der Neeh vun der mächdisch Felskant offhaalen, un dem gruußen Iwwerhank, woù häanner der Schichtstuuf ed Gelände nommoa flaach gefd.
Dat Gekrääsch vun ´ner offgerechd Kuab hot mei Bleck nöö uawen gelenkd. Äan der Kron vun ´ner hejch Ääch woar e Kuapepoar debei, sein Neschd ze bauen. Un weil eich faschd jeden Daach un der Stell vorbei komm säan, hun eich goad de Fortschritt un de Vollendung vun der lofdisch Behausung mäadgrejd.

Ebbes speeder, ed hot schun missen ed Geleeh äam Neschd gewierschd säan, döö hun eich gesejhn, wej en ruudhoarischen Äächerd seich hejsch äan de Kron vum Baam bes ganz äan de Neeh vum Neschd geschaffd hot, ganz offensichdlich, fier de Kuabenääjer zu klauen. De Kuabemotter äas poar moal vun hierem Brutsetz offgefluh, fier den Eindringling ze verdreiwen.

Awer soù ´n  Äächerd, denn leßd seich net soù ohne weideres oobwimmeln; emmer nomoal versejschd henn, un d´ Neschd ze kommen. Wej dann de Kuabepapp vum  Foarderhöllen zereck kemmd, döö äas dann ebbes passiert, wat ma kaum glääwe kann: Vu wei un hät dat Kuabepoar zesummen de Verfolgung vun dem Neschdräuber offgehöll. Sei missen henn äämoal sugoar mäat hierem spetzen Schnawwel getroaf hun, denn denn Äächerd, denn bes dööhin ed emmer nomoal versejchd hot, äas dann iwwer de Baamkroùnen  weech ausgeräaß.

Awer dej zwoù Kuaben hun seich net döömäad zefridde gäan, de Räuber vertriff ze hun; sei säan him konsequent off der Spur bliff. Zedrejschd äas ed dem Verfollischden leicht, devun ze kommen, denn loo uawen off der Felskant vun Hoarschd, döö stejhn dej Äächen soù dicht, wat für soù en spronggewaltich Äächekatz ebbes Leichdes äas, vun Aschd zoù Aschd, vun Gipfel zoù Gipfel, vun Baam zoù Baam ze sprengen, als geeng sei flejhen wej e Vuul.

Doch hier Verfolger hun net locker geloss, säan off der Höh´gebliff und hun dat gehetzt Dejer emmer weider äan de Fluchd getriff, soù weit, dat ed nemmej zereck komme sollt. Soù äas also dej Jachd weider gang bes dööhin, woù de Baambestand vun den Äächen emmer lichter gefd. Und döö äas dann den Äächerd gezwong, zoù  ´nem iwwermächtijen Sprong unzesetzen fier den neegschde Baam ze erräächen, denn wei awer schu vill weider weech woar. Bei dem mächtijen Satz hot dej lang gedehnde Bewegung vun dem äan Noùt geroadenen Äächerd wirklich ausgesejhn, als geeng henn flejhen:  De Bään, de ganze Körper un de Schwanz, alles äas äan ´ner extremer Iwwerstreckung, äan ´nem mächtijen Bu´en, als wär jeglich Schwerkraft offgehuaw.

Doch de Riesensatz vum Äächerd hot henn nemmej retten kennen. Dej ään Kuab woar vieraus gefluuh, hot de gruuße Sprong vum Äächerd geahnd un hot grööd äam hegschde Flugbogen dem flüchtijen Räuber mäat seim Schnawwel en deraoartijen Kopphieb versetzt, datt den Äächerd senkrecht dörrich de Loft getrudeld un wej e Steck Holz off de Böddem gefall äas.

Wej eich en poar Momente speeder dej Stell erreichd hun, woù henn offgeschlööh äas, döö hot dat Dejer schun nemmej geleewd.

Jetzt, und jetzt hier, von unserm Alterssitz aus mit weitem Blick über den SWR hinaus zu den dunklen Fichtenhängen des nordbadischen Schwarzwaldes, da erhalten Inge und ich von den räuberischen, für uns aber recht zutraulichen Eicherten inzwischen häufiger Besuch als von den einheimischen Mitbewohnern.