11 – Wej de Sengviel zoù oas komm säan

Wej de Sengviel zoù oas komm säan

 

„Dej Viel,
dej soù freh peifen,
dej held häannerher
de Katz!“

Wej mir noch bei der Oma äan der Hofstroaß geleewd hun, un eich schun vierm Frejsteck e Lejdchi gesong hun, dann woaren dat hei emmer hier stännisch Wiarder:
„Dej Viel, dej schun sou frej sengen, dej held nööher de Katz!“
Soù e Spruch därf wöll driwwen fier ed Dörref zoùträafen, woù jeed Haus mindeschdens ään Katz het; doch soù ebbes äas ufangs hei bei oas em ed Zollhaus eremm net ze befrüchden. Wej mir hei ukomm säan, döö hot ed weit un brääd weder en Katz noch e sengende Vuul gäan. Zemindeschd  em d´ Haus woar döödevun kään Spur ze sejhn un ze hieren..
Äan demm Goarden, wej de Fransusen henn zereckgeloss hun, woar seit demm de Natur wej ausgestörref; kään Streicher, kään Bloomen, nur hei un döö e poar verduarder Greeser; folglich hun och hei kään Sengviel gezwitscherd. Un döödefier geffd ed och nommoa en zuträafende Spruch vun der Oma:
„Kää Vuul sengt äam Gewidder un woú ed neischd ze pecken gefd.“

Ejschd, wej de Papp und de Mamm noch äam Herbschd nööm Emzuch debei woaren, de Goarden vu vier bes häannen emzegrööven, döö äas off äämoal ganz zaghaft ed ejschd Ruudkehlchi offgetauchd.
Eich stejhn de ganz Zeit debei un gucken offmerksam zoù, wej ed zedrejschd äan ´ner Masch vum Goardenzaun hockd, dann riwwer, ganz un ´d Enn vun der fresch offgewörref Scholl landt un seich schüchtern emguckd. Dann dääd ed e poarmoal soù e klännen Hüftknicks maachen,  als wollt ed zum Danz offordern.

Awer de Papp määnd dezoù, ed geeng seich noch net trauen, neeher ze kommen, un ed deed seich grööd Moad upompen. Gleich awer geffd dat Vielchi mäat dem ruudroschdijen Broschdlappen immer zoùtraulicher, kemmd sugoar dicht un de Spööden newen de Fejß vum Papp erunn un dääd seich den ejschde Wörm schnappen.
– „Oh, wej schejn, oasen ejschden Besuch, ed ejschd Leben äan oasem Goarden!“

Un wej dann mäad den Novemberdejen ed debaußem kälter gäan äas, wej de Goarden sein Summerklääd oofgeleehd hot un ed em ed Zollhaus eremm nommoal einsam gäan äas, döö hot de Mamm äan der Kisch ugefang, off der Fenschderbank regelmeeßisch e poar Körnercher auszesträäen, fier de Vielcher, dej äam Wäander oas net verlossen dejn.

Awer ed hot dann doch noch en Weil gedauerd, bes sei  sich  gedraud hun, fier en körz Zeit ze landen, e Körnerchin ze schnappen und gleich nommoa ze verschwinnen. Doch äämoa dej Scheu iwwerwonn, hot seich oas Meischi rejelmeeßisch äagefonn un dääd sugoa sein Oartgenossen mäatbrengen. Zesummen mäat der kräfdisch Frejjoahrssonn hot ed dann noch e weideren Offträad vun dennen monteren Meischer mäat denne blöen Flitschen gäan.

De Mamm hot seich zoù hierer Goartenärwet zum Ausrohen e Stoahl un dej wärm Hauswand zum Ausrohn gestalld. Un äan der Zeit, woù vun oas käänen äan der Neeh woar, döö hun seich dej pfiffejen Kerlchin off ´m Stoahlkessen ze schaffe gemaach. Erstaunlich, mäat wat fier ´m Gescheck dej seich zweschen de Maschen vum Kessenbezuch dej klään Daunefedercher erausgepeckt un schleunigst äan hier Neschd oobtranportiert hun.

Oowens, beim Nöödäaßen hun mir dann driwwer geschwatt, un mei Papp hot mir dezoù erklärt, dat äan zwoù, drei Wochen ebbes Erfreuliches passieren däät.
Denn, dat Meisenpärchin hot äan hierem Neschd mäat dem  Material vun Motters Kessen e flaumenwääch Geleech geschaffd, und nemmej lang, dann dejn sei och en Jong Famillisch gegründt hun. Mäat hieren naugeburenen Jongen dejn sei dann och bei oas noch mej häämisch säan.

Dörrich reichlich Ongeziwwer ugelockd;…
Bei all oaser eifrisch Äerwett äam Goarden iwwer dat ganz zwääd Joahr eweech hei äam Zollhaus, döö hun mir emmer gehoffd, noch mejh vun demm flatternden un zwitschernden Lewen em oas eremm ze hun…
De Papp woar äan der Zweschenzeit extra Mitglied äam Gartenbauverein gäan, dääd newen ´nem Dotzend Ruusesteck allerlei Beerestreicher mäatbrengen, un dej hun mir zwejn dann zesummen den ganzen Zaun entlang äageblanzt: Häamberden, Grejscheln, Schwotzpotten, Stenkerden. Un, dat ed emd´ nau Heim eremm och gleich blejhen un dufden soll, säan dann noch dej nau Ruusesteck dezoù komm.

De Papp hot och bei der Kerrich erräächd, dat klää Steck direkt häannerm Goarden off 100 Joahr unendgeldlich ze pachden. Dej äänzisch Offlag woar, fier de Bewirtschafdung und de Fleech ze sorjen. Henn hätt dat Broochsteck dann vum Kneschd vum Abelfranz embreeche lossen und dann selwer ed Kuar droff geseed. E goad Steck lank hun eich dann newen him hergejhn därfen un selver vum Kuursoomen ausgeseed. Zweschen em Kuarsteck un ´em Goarden hotten mir e klääne Streifen frei geloss fier en Erbelebeed, dat eich mäat der Mamm weider gepfleechd un betreud hun.

Un soù, wej ewei alles ufänke kond, ze wöößen und ze sprießen, un weil enzweschen och Pappas welle Wein fier dej künfdisch Laube och kräfdisch ausgeschlööh hot, döö konnt ed dann äan dem nau erblejhden Zollhausgoarden och nommoa reichlich Keefger, Hummeln, Beien, allerlei Insekten un Ongeziwwer gäan. Wat goad döödrun äas; vun dem krabbelnden Gedejer ugelockd, säan endlich och emmer mej dej Sengviel dezoù komm, dej eich mir soù gewünschd hun.
Noch mej Insekten un döömäad och mej Viel hot ed gäan, wej de Papp häannerm Goadenzaun och en ebbes grießeren Platz frei gemaach hot, fier döö en Haufen unzeleen fier de Stallmeschd vun osen ejschde Kaneincher, dej wei och zoù oasem nauen ländlichen Lewensstandard gehieren.

Wej gesoad, dej monter Vuulsschoar äas alsoù net vun allään zoù oas komm, net aus purer Gesellichkääd un Nächstenliebe. Ed woa villmej dat reichlich Ugebuad vun oasem naue Goaden, dat Verspeisen vun allerlei Ongeziwwer, vun Wermern, Mecken, Käfern un Leis. Och dat sollt oas recht säan; doch iwwer allem verschaffd oas hier lebendich Anwesenheit, hier quirlijer Eifer un monter Gezwitscher en zoùsätzlich Gefejhl vun Lebendichkääd un besonnerschder Frääd.

..un oas zur  Frääd emd´Haus un Goaden
Dej ejschden, dat woaren och wei nommoa de Meisen. Dej quirlich Dejercher hun seich iwwerall äam Goaden ze schaafe gemaach. Se säan faschd emmer äan eifrijer Bewegung un allgebott naugierisch. Sei hun zwoar e offällisch klää Keppchi, säan awer rechd geweckd. Wenn se fottflejhen, dann hätt dat net viel vun der Eleganz vun de Schwalwen ze dejn; awer, wenn se vun debaußem kommen un seich äan ´nem Buen iwwer de Goadenzaun stürzen un döö gescheckd landen, dann seihd dad sehr elegand aus.

Un soù äas och sier de Summer komm, den zwääden Summer hei, weid weech vum Dörreflewen. Doch em ed Zollhaus eremm säan dej luschdisch Meisen gebliww un dej schüchdern Rotkehlcher un noch e poar mej vun dennen geflitschden Goadenbesejscher.
Die sonnisch Summerzeit hot oas awer net nur de Frääd un de Vielchern bescherd, se hot oas och vill Ärwed brööhd, net nur äam Goaden, och of oasen Ackersteckern, dej de Mamm und da Papp vun hieren Eltern geerwd hotten: de Krombern heifen äan Hontel, ed Kuar schneiden äan de Schaachen und ed Foader äabrengen und dann och noch äam Herbschd ed Uabst ernden, uawen off ´m Reisberrich.

Ed Weeder woar määschd hell un schejn un hot oas, Gott sei Dank, newen der Ärwet och schejn Erlebnisse brööhd: beim Bööden äam Mearzer Schwimmbad, beim Sondesausflug off de Ell oder zur Bejerääch äam Kammerforschd mäad em Wanderverein.

Soù hot also och fier meich ed Lewen nommoa freindlicher ausgesejhn, un dat ufanks soù bedreckend  Gefejhl vun Einsamkeit hot seich weit verzuuh.
Denn, noch äan der Fransuusenzeit, döö hot seich kaum äänen vun den Dörrefleid äan ´d Zollhaus getraud;  seit oasem Emzuch awer äas emmer mej Besuch zoù oas, vun de lejw Verwandschaft un Bekanntschaft.

Der Höhepunkt woar dann, mäatten äan der Weelenzeit, mäad meim 7. Gebuardsdaach de Kermes vun Maria Magdalena, iwwer drei Deech lank. Un dööbei äas ed dann och zoù meiner ejschd feschd Freundschaft komm.
Schun off ´m Kermesplatz, döö woaren faschd all Meedcher un Jongen vum Kindergarten, döö woar och Robert aus der Grejnstatt debei. Denn hot mir sugoa en Freifoahdkoad fier ed Kettekarrusell geschenkd.

Freunde: Rudi und Robert

Un wej mir dann bei ´nem Ausflug mäad em Wanderverein e länger Steck newenenanner marschiert säan un oas bei der neegschd Raschd ganz dichd newenenanner gesetzd hun, döö woa zweschen oas zwejnen en feschd Freundschaft geschloss. Robert hot mir dööbei feschd off de Hand zoùgesoad, meich dixer äam Zollhaus ze besejschen un mäad mir roff off Hoaschd ze krawweln. Schließlich hun mir oas noch versprooch, ed neegschd Joahr, wenn fier oas de Schoùl ufängd, newenenanner äan dej selwischd Schulbank ze setzen. Un speeder och bei der Ejschd Kommunion, döö sollten mir och Nöödmoahlskamaroade gäan. Un soù äas de Summer sier un schejn vergang.

Schließlich gehierd och zoù meiner Hoffnung fier ´d  neegschd Joahr, dat och all dej schejn Sengviel nommoa zoù oas äan de Goaden zum Futtern un zum Zwitschern kommen. Meisen, och de Amseln, de Buchfenken, de Kleiber un vielleicht sugoar en Distelfink oder goar en Dompfaff. Dej hun eich all schun debaußem off de Steckern un äan de Büschen vun Hoaschd e poar moal gesejhn!