Zu Ostern – Raspeljongen un Zeckelflääsch

Sie feiern die Auferstehung des Herrn,Box hochdt
Denn sie sind selber auferstanden:
Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern,
Aus Handwerks- und Gewerbesbanden,
Aus dem Druck von Giebeln und Dächern,
Aus der Straßen quetschender Enge,
Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht
Sind sie alle ans Licht gebracht.

(Goethe, Osterspaziergang, in Faust I)

 Ouschdersonndisch

Bei oas dahaam woar dat mäat demm Oùschderspaziergang net annerschd.
Awer weerdes hot ma off de Stroaßen un We´en, dej aus em Dörref off de Stecker un äan de Wald gefiehrd hun, nur de Fuhrwerken vun de Koùh- un de Päadsbauern gesejn. Un dö konnt ma och nur dej Leit unträafen, de döö ebbes ze schaffen hotten.
Awer off denne selwijen We´en, döö hun de Leit seich net nur Oùschdern, doch och schun moal un anneren Sonn- un Feierdeejen dej Zeit gehöll, zesumme spaziere ze gejhn.
Um Oùschdermorjen, döö hätt oas Famillisch och hieren Oùschderspazeirgang gemaach. Döö säan mir riwwer bes äan de Wald vum Ruudeknopp gewandert, un döödebei hotten mir Käanner äam Moos un häanner de Chreschtbäämcher de Oùschteääjer ze sechen.

Un soù, wej mir Käanner off dej Oschterääjer erpischd woaren, soù hun seich dej Grußen un Oùschdern off de Sonndesbroaden vum Zeckelflääsch gefräät. Un döödevun soll och dej Geschicht verzellen, dej bei oas äam Dörref passiert äas, woù mei Mamm noch e Meedschi woar.

Grejndonnerschdisch

Awer vierher moß noch vun ebbes de Riad säan, wat un denn drei Koardeejen vier Oùschdersonndisch passiert. Vun Grejndonnerschdisch un säan de Glocken stell. Se dejn nemmej lauden, weil se mäat de Menschen em den Duud vu Christus trauern.
Dat äas dann dej Zeit fier dej Raschbeljongen. Zoù meiner Zeit woaren dat dej Mäßdejner. Dej hänken dann hier Holzraschbel em de Scheller un gejhn dörrich all Stroaßen un Gaaßen un dejn un der Kurwel vun hierem Krachapparat kräfdisch drehen, soù dat ed rischtisch laud kläbbert, soù laud, dat ed un de Wäannen vun den Heisern wej en Echo zereck kemmt.
Dat passiert debei dann un der Stell vum Lauden, em de Leit fier de Mäaß oder de Andacht äan de Kärrisch ze roofen. Un dödebei gefft dann jeed moal dat Passende dezoù ausgeroof. En half Stonn fier der Mäaß roofen mir Raspeljongen:
-„Ed laud ejschd! – Ed laud ejschd!“
Un en vierdel Stonn denöö hääschd ed dann:
-„E laud zehaaf! – Ed laud ze Haaf!“
Mir woaren beim Raschbeln emmer reschd eifrisch; hun oasen Dejnschd gäar gemaach un woaren emmer heiter gestemmd dezoù. Kää Wonner! Denn nööm Koarsamschdischoowend, wenn zum letschde Moal geraspeld gäan äas, dann hotten mir de gruuße Kööref ennerm Ärm un säan vun Haus ze Haus gang un hun zum Loùhn fier oasen Eifer dej Oùschterääjer äagesammelt, de ma oas äan jedem Haushalt gebuard hot. Dat woar joo net nur fier ed Oùschterraschbeln allään; dat Geschenk woar oas als Unerkennung fier ed Mäaßdejnen ed ganz Joahr iwwer.

Koarsamschdisch

Alsoù, mäat em Koarsamschdisch döö gäähd och de lang un endbeehrlisch Faaschdenzeit ze Enn. Zoù meiner Mäaßdejnerzeit, döö äas ed Faaschdegebot noch streng vu Gruuß un Klään äagehaal gäan. Soù wej freides iwwerhaupt, so äas och äan der ganz Faaschdenzeit kää Flääsch mej gäaß gäan. Endlich woar dann nööm Koarsamschdisch dej lang Faaschdenzeit eremm! Ma konnt seich nommoa rischdisch satt äaßen. Un soù woar dat och äan der Famillisch vun dem Gääßebauer, vum Guckeisen Pitter, de Fall…
Ma moß wessen, schun zoù meiner Jongenzeit, döö woaren dej Därfer äam Krääs Mierzisch schun kään rään Bauerndärfer mej. Ed Land woar emmer mej enner de Käannern ausenanner gemach gäan; den äänzelnen Huaf äas emmer klääner gäan; dej dick Pääadsbauern und och dej klääneren Koùhbauern säan emmer wejnijer gaän; dödefier hot dej Zahl vun denne soùgnannten Gääßebauern emmer mej zoùgehöll. Dej hotten kaum noch ääjen Land, hotten äan oder zwoù Gääßen gehall, fier dej de Käanner off ´m Uwand vun de Steckern vun dennen anneren Bauern hun missen krauden gejn. Dat, wat de Papp vum Schenner bei Villeroy&Boch äa Mierzisch oder Mettlisch, woù henn bes zoù 16 Stonnen hätt schufte missen, haam brööhd hot, dat hot net zum Lewen un net zum Stärwen gelangt.
Mei Gruußpapp vun der Bergerschseit, dä woar noch e Koùbauer; mei Liescha Opa, un speeder dann och mei Papp, dej woaren nur noch Gääßebauern.
Un soù woar dann ed Frejjoahr emmer grööd recht komm, woù doch schun äan der Koarwoch äan jedem Haushalt äänd vun denne naugeburenen Zeckelscher geschlachd gäan äas, dej de Gääßemotter zwoù drei Wochen vierher gewörref hott. Un de grieschden Hochgenuß off der Speisekoard vun soù ´ner Gääßebauernfamillisch, dat woar, wenn fier Oùschdersonndisch dat fresch Zeckelsflääsch als Feschdbroaden off de Meddesdesch komm äas.

Alsoù, och de Guckeise Pitter hot äan demm Frejjoahr sein Zeckelschi geschlachd. Korfreidisch hot ed Marei, sein Fraa, de Hämmcher für ed Feschdäaßen schu viergebroad. Wemma bedenkt, dat ma äan der Faaschdenzeit vierzisch Deech lang kää Flääsch mej gäaß hot, da kamma seich vierstellen, wej all off dat zoad un flutschisch Flääsch vun dem klääne Geißlein gegiermsd hotten.
Ewei moß ma jo wessen, dat äan ´ner katholisch Gemään dej ääjendlich Faaschdenzeit nur bes Grejndonnerschdisch gääht und dann dat soù genannt Oùschderfaaschden ufängt un ejscht äam Oùschtersonndischmorjen vorbei äas.

Un soù äas dann bei de Guckeisens um Koarsamschdischoowend de ganz Famillisch mäat der Vierfrääd off ed Oùschterfest un off ed Zeckelschi äand Bett gang.
Mäatten äan der Nööt, döö äas off äämoal ed Marei wackrisch gäan, weil ebbes äan der Kisch gerappelt hot. Sei stäähd opp für ze gucken un seihd, wej de Pitter ed Deppen mäat em Zeckel off den Desch gestallt hot, ewei äänd vun dennen Hämmchen äan der Hand hält un grööd debei äas, feschd äan denne kalte Broaden räanzebeißen.
– „JessesMarjaJusebetta!“, rejfd dej Fraa, „Ma Pitter, wej kemmsch dau dann dezoù, mäatten äan der Nööhd un d´ Zeckelschi ze gejhn; kannschd dau net bes muar woarden?“
– „Oh, Marei, verstejh mich doch! Eisch hun ed nemmej ausgehall; fier en ärme Mann well ed halt net Daach gäan!“

© Rudolf Engel,
fier Monika, dej diss Zeit noch als Käand grööd noch soù mäat gejt hot, awer nur bei Opa Willi un Oma Lisa zoù Besuch.

 ⇒ zur hochdeutschen Version

 

 

 

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s