En Dreihäaremäaß fier oas Sau

 

„Pfingsten, das liebliche Fest war gekommen,Box hochdt

die Hasen hatten abgerammelt,…“

nur Amalie wollte nicht so recht!

De Frieder un ed Kättschin, dat woaren zwää lejfseelisch ärm Leidscher, dej äam Enneschden Ecken, gleich un em Franzebaach hier Heissi hotten.  Ewei, woù sei alt säan, döö dejn sei seich mej schlecht wej rescht dörrich ´d Leewen schlejn. Mäat der erbärmlich Invaliderend, dej de Frieder vu V&B bezejht, seit demm henn äan de Terracottapressen de reedsen Ärm verluar hätt, gefft ed emmer um Enn vum Moand ziemisch knapp mäat de Penunzen. Ed Kättschin helft ab un zu bei de Schönstattschweschdern auls, zum Beispill äan der Woch vier ääm vun de gruuße Kärrischefeierdeesch, wenn vill Grejnzeich un Bloomen gebraucht gäan, fier dej zwejn Newenaldäar ze schmecken. Awer dööfier geft ed außer em Kreiz off de Stiar vum Daumen vum Paschdur nur e ganz schmal Trenkgeld.

Un mäat der Landwirschaft, döö äas ed och nemmej weit her. Seit de Käanner aus em Haus un weit weech fottgezuuh säan, hun sei de Kejh verkääft, hun nur noch en Gääß äam Stall fier e besselsch Mellisch, e Schwein fier de Schenken un dann noch de Amalie.

Dej Amalie, dat äas hier Prachdsau, dej hun sei ewei schun goat zejh Joahr äam Stall. Dej dejn se hejen un flejen, biarschden, striejeln und streicheln; un dej hun sei sugoar gäar, als wär ed hier ääje Käand. Dat äas dödefier, weil nämlich de Amalie Joahr fier Joahr hier foffzejhn bes zwanzisch Ferkelscher werfd. Den haabschde Verdejnschd vum Joahr, denn hun ed Kättschin und de Frieder, wenn sei dej huztelisch klään Wutzjer off ´m Vejhmoard äa Mierzisch zum Verkääf ubejden. Un weil ed alsoù Amalie, dej treu un zoùverlässisch Sau äan hierem Stall geffd, kennen dej zwää seich off hieren alden Deech ewen gröd soù rem schlejhn.

Dat alles äas en goat zeitlang soù weider gang, bes äänes Morjens, wej ed Kättschin äan de Stall komm äas, fier ed Vejh ze fejdern, ed Amalie nemmej wej emmer mäat der Schnuut geschnoffelt hot, em ed Fraaschin zoù begrüßen. Villmejh moß ed Kättschin zoù seim Schreck feschdstellen, wej dej Sau flaach off ´m Strejh leihd un all Vejeren vun seich streckt. Voller Angscht hot dej ärm Fraa de ganzen Daach iwer versejschd, dat Dejar ze hejen un ze flejen; awer hier lejf Amalie wollt nemmej offstejhn. Och dej neegschd Deech hot dat Vejh neischd mej zoù seich gehöll un seich nemmej geriehrd.

De Vejhdokder äas geroof gäan, hätt dej Sau grendlisch ennersoad, hätt en Arznei verschriff, konnd awer net fennen, wat hier wirklisch fehld. Sugoar de Krankeschweschter, dej ab un zù nöö denn zwää Alten gucke kemmd, konnt dej Ursaach fier dat Leiden vun Amalie net feschdstellen… Un ed Kättschin hot alles wat mejlisch woar versejschd. Wej nöö e poar Dejen de Arznei vum Dokder emmer noch net uschlej well, dääd sei ed sugoar mäad kalten und wärem Emschlee probieren. Awer neischd well helfen. Wej dann nöö ´ner weiderer Woch dat Dejer emmer noch off der Seit geleeh, neischd gefräß un seich nemmej geriehrt hot, un wej dann de Frieder äan der Nööt noch en lädschd Moal nöö hier gucke gang äas un de Kopp geresselt hot, wej hän zereck äan de Schloofstuff komm äas, döö hät sein Fraa äan hierer Verzweiflong gesoad:

–       „Frieder, döö bleifd  oas neischd annerschd iwrisch, als nöö Sankt Wendel ze wallfoahren und döö en Mäaß fier oas Sau ze bestellen!“

–       „Dau häschd se nemmej all! En Mäaß fier en Dejer! –  Määnschd den Hergott deed dööroff horchen? Fier wat piljersch´ dau net sugoar nöö Trejer zum Heilije Rock!“

Off jede Fall hot ed Kättschin hiere Mann soù lang gedieringeld, bes denn motzend schließlich doch ´ner Wallfoahrd zoùgestemmt hot.

Nau moß ma wessen, fier menschlische Ugelejenhääden, dö säan de Leit aus ´em Dörref schun dixer moal ze Foaß nöö Trier gang un hun döö beim lejwen Herrgot em e goade Beistand ugehall. Un ewensoù hod ed frejer och vill Leit gäan, dej den Heilijen Wendelinus ugefleehd hun, wenn ebbes maät hierem Vejhzeich net äan Ordnung woar.

Vun adelijer, irisch-schottischer Herkonft soll de Wendelinus äam 6. Joahrhonnerd äam Bistum Trejer missionarisch deedisch gewierscht säan, zedrejschd als Schweinshiard bei ´nem fränkischen Gutshäar. Un döö hott Wendelinus demm sei Vejhbestand drörisch sein goad Händschin äan ganz kötzer Zeit verduawled. Sein Häar hätt dann dem Schweinshiard off seiner Wääd en klään Einsiedelei äagerischd, grööd döö, woù haut de Stadt Sankt Wendel leihd.

Äan der Zeit dönööh hätt seich Wendelinus dann zoù ´nem gruußen Helfer fier de Landbevölkerong äan der ganzen Umgebong entweckeld. De Menschen hotten henn mäad all hieren Problemen vun hierem Vejh em e goade Road gefrööd un hunn hinn em Helef gebeed. Offensichdlich hot henn äan vill Äänzelfällen geholf, un zwoar äan ´ner deroard erstaunlich Weis, dej fier vill Leit un e Wonner grenzd oder als Wonner verstann gäan äas.

Ed moß noch ugemerkt gäan, datt dej onerklärlich Krankhääd vun der Amalie grööd äan dej Woch vier Pengschden gefall äas. Alsoù hunn dej zwää beschloß, um Pengschtsamschdisch morjen dej Wallfoahrd unzedreden un ed soù äanzerischden, fier um Pengschsonndisch äa Sankt Wendel äam Hochamt fier hier Amalie ze beeden, soùzesoan, dej Feschtmäaß demm kranken Dejar ze weihen.

Alsoù, dej zwää alt Leidscher hunn seich äan der Kisch zesumme gesatt un hun seich iwwer dej Saach ausgeschwatt. Weil de ganze Weeh bes nöö Sankt Wendel und nommoa zereck vill se lank äas und döödebei vill ze vill Zeit verluar gejn deed, hun sei beschloß, bes nöö Büschfeld mäad der Kleinbahn ze foahren, woùmäat sei dann mej als den halwen Weeh spoaren geengen. Sei hun och dööfier gesorrischd, dat äan der Zweschenzeit de Nooberschfraa, ed Schweifanze Suss, bei hinnen ed Vejh versorje geeng und seich besonnerschd em de Amalie kemmern deed.  Un wej dann de Samschdisch komm äas, dö äas ed Kättschin schun äan der halwen Nööt offgestannn, hätt nommoal grendlisch nöö der Sau geguckd, hätt noch der Gääß de Krepp mäad Foader vollgestoppd un dann de Frieder wackrisch gemaach. Denn wolld zedrejschd kää Gescheck maachen, und wej dann ed Kättschin henn soú hefdisch gedieringelt hätt, döö hot de Frieder schließlich gesoat:

-„Wenn de wirklisch määnschd, datt ed ebbes netzt, dann miisse ma hald gejhn!“

Sei guckd un him erenner, moschderd hänn grendlisch un fängd un ze schennen:

„Dau wiarschd deich doch net ennerstehjn, mäad dennen alten Schlappen fottzegejhn, soù äan de Sadt ze foahren un äan de Mäaß ze gejhn!“

De ganze Weeh zefoaß, döödefier heeten sei en half Woch gebraucht; aloù hun sei beschloß, bes Beschbeld mäat der Glentsch, der Merzig-Büschfelder Eisenbahn, ze foahren un dann vun döö aus ze Foaß bes Sankt Wendel ze piljern. Fier hinzoùs hotten dej zwää vierher schun mäad ´em Heinrich aus der Hofstroaß, em Lokführer, ausgemaach, un denn hott em Schaffner beschääd gesoad; dej zwääj deeten als Wallfahrer kään Foahrkoard brauchen.

Ed äas noch net emoal rischdisch um Dämmern wej den Zuch un dem frejhen Pengschsamschdischmorjen vu Mierzisch enneneropp ugestambd kemmt, wej sei äasteijen un seich off der Bank äam leeren Abteil nidderlossen.

Em Kättschin äas ed grööd recht, dat em dej Zeit noch kään Leit äan hierem Abteil säan. Dann brauch häard seich och net ze schummen, wenn ed ewei schun de Ruusekranz zweschen de Fenger helld und direkt ufängd, mäad lauter Stäam ze beeden:

„Gegrüßet seist du, Maria, 
voll der Gnade,
…“

Nadierlich weeld sei aus gegebenem Anlaß de Schmerzensreichen Ruusekranz, nett de Glorreichen und ejschd rechd net de Freudenreichen. Denn geeng se beeden, wenn se vun der Wallfoahrd zereck äas un ed Amalie nomoa monder off hiere Bäänen stäähd.

Hier also, in der Einsamkeit des Zugabteils da vermischt sich der Wortlaut ihrer inbrünstigen Andacht mit dem monotonen Geknatter der Eisenbahnräder und ab und zu auch mit dem schrillen Pfiff der Lokomotive.

„und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes,
 Jesus,

der du für uns Blut geschwitzt hast…

der du für uns gegeißelt worden bist…

der du für uns mit Dornen gekrönt worden bist…

der du für uns das schwere Kreuz getragen hast…

der du für uns gekreuzigt worden bist.“

Während alsoù ed Kättschin seich gleich äan sein Andacht verdejft, guckt de Frieder gespannt wej e klääne Jong zum Fenschder raus un seiht zoù, wej debaußem ed Seffersbachdaal un him vorbeisaust. Obwöll henn doch zumindescht bes nöö Loùßem noff hei jed Wiss, jede Gröwen, jede Baam un sei Standplatz goat kennt, kemmt ewei him denn Ubleck aus der vorbeieilenden Eisebahn doch ziemlich verännert, sugoas ebbes merkwürdisch vier.

Off der Station äa Baachem steicht och käänen zoù; noch hun sei ed Abdeil fier seich allään. Besser besetzt säan em dej Zeit äam frejhen Morjen nur dej Zisch äan der emgekiehrt Richtdong, ronner äan de Stadt und off de Fabrek vun V&B. Äa Loùssem kommen e poar Leitcher dezoù. Dej steijen awer all äa Nunkirchen nomoa aus; so kann Kättschin och off ´m ledschden Dääl der Streck hieren Ruusekranz ongestiert weider bede. „Büschfeld: Endstation!“

Dej zwää alt Leidscher steijen aus un gucken seich em: vis-à-vis leiht den Anschlussbahnhof vun der Staatsbahn. Awer dej zwääj welle joo vun hei aus ze Foaß nöö Sankt Wendel.  Der Weeh gääht zedrejscht un der hei noch jonk Prims vorbei un weider äan östlicher Richtung. Ewei säan sei schun goat zwoùunhalf Stonnen ennerwees, bes Scheuern nommoa en Stonn. Ääjendlich wollten dej zwää ze Mettisch schun äam Kloùschder vun Tholey säan; awer dej Streck bes döhin hätt seich doch länger higezuuh. Soù hun sei seich, weil ed Weeder och goat mäatspillt, un de Rund vum Weeg gesetzt un hier Broùt, dat sei mäatbrööht hun, hei gäaß. Zwoù Stonnen speeder kommen sei endlich und ziemlich erschöpft un duaschdisch äam Kloùschder vun Sankt Wendel un.

Die Dreiherrenmesse

Um annere Morjen, ewen um Pengschdsonndischmorjen, well de Frieder schun de Frejhmäaß höllen, em netz e speed de Haamrääß unzedreden. Awer ed Kättschin bestääht off ´m Hochamt, dat heet dej Amalie schu verdejnt, zoùmoal doch un demm gruußen Kärrischefeschd en Dreiheeremäaß zelebriert geft. Ed woar wirklich en recht feierlich und andäschdisch Hochamt. Kättschin hätt un dissem Pengschtmorjen ganz besonnerscht laut mäadgebeed; sugoar de Frieder. Henn hätt sugoar kräftisch de Kärschelejder mäadgesong:

–  „Komm Schöpfer Geist, kehr bei uns ein…!“

Mäat dem Seejen vum Heilijen Wendelinus verlossen de zwää gleich dönööh dej mäat Fahnen soù feschtlich geschmeckt Stadt un treden zoùversichtlich hieren Haamweeh un. Sei säan de Reckweeh ewei mäat mej Zoùversicht gang als off ´m Hinweeh; dennoch; de Foaßmarsch vun Sankt Wendel nö Büschfeld woar doch nommoa e weide Weeh.

Frieder seeht noch gleich zu Ufank:

–  „Mir missen stramm dörrich gejhn, sonscht krejn mir de letschden Zuch der Glentsch nemmej un missen oas äa Büschfeld nöö ´ner Ennerkonft emsejhn!“

Awer ed Kättschin mecht dann doch schun gejen Mettisch schlapp, hier Schritt gäan emmer klääner, de Gank emmer langsamer. Ihr Sorjen em Amalie, dej während de Feierlichkääten vun der Dreiheeremäaß fascht ganz verschwonn woaren, sei säan ewei nommoa döö.

Dann vun häannen off äämoal e luschtijen SingSang un en Poltern vun Weensreedern: a Päardsgespann, belööd mäat ´ner Schar jonger Burschen. De Woan hält un, dej heiteren Burschen höllen dej zwää mäat, gäan hinnen ze trenken un ze äaßen un frööen naufgierisch nö hierem Weeh. Ed säan Gesellen vum Konfelder Kolpingsverein, auf der Reckfoahrd vun ´nem Pengschtausflug nöö Tholey. De Päard traben monter weider, de Gesellen sengen och monter weider, un Kättschin krejt nommoa Zoùversicht, vu wei un noch grießer un mäat grießer Frääd als off der Hinfoahrd.

–       „De lejwe Gott hätt oas Flehen ugehöll!“

Aus der Frääd vun ännewenzisch eraus fängt sei nomoal, ewei hei bei denne Jongen ennerm Rock verstoppt, de Ruusekranz ze beeden. Ed äas zum Dank fier dej göttlich Gnad, un dödefier ewei dej fönnef Geheimnisse vum Freudenreichen:

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus,

den du, o Jungfrau,vom Heiligen Geist empfangen hast.

den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. —

den du, o Jungfrau, zu Bethlehem geboren hast. —

den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. —

den du, o Jungfrau, im Tempel wieder gefunden hast. –

Fier zereck woaren vill mej Leit äam Zuch, un ed woar de „Puup“ vun Hausbisch de Schaffner. Denn hun sei goat kannt, weil sei demm dömoals de Koùh fier en Appel un en Ääj verkääft hotten, wej de Käanner fottgezuuh woaren. Un de Puup, denn hot dej zwää bei seiner Kontroll äam Waggong ääfach iwersejhn.  Wej de Puup rischdisch gehääsch hot, dönöö hot vun oas käänen gefrööt; mir hotten denn dicke Schaffner emmer nur „de Puup“ genannt, woùfier, wääß kääne mej.

Off der Reckfoahrt, döö hott ed Kattschin de Ruusekranz och enner der Schiarz gehall, datt de Leit ed net sejn sollen. Nur off de Stationen, döö hot sei hier Gebet ennerbrooch un versejscht, seich e besselschi ze beroùhijen äandemm sei mäat em Friedel e Gespreech ugefang hätt. Sei hot emmer betoùnt, dat sei en gruuß Zoùversicht heet, dööriwwer, dat ed mäat der Amalie ewei klappe geeng. Awer de Frieder scheint net vun der selwischd Määning ze säan; henn däät de ganze Weeh kään äänzisch Moal ed Maul offdejn.  Dahaam ukomm, säan sei sier de Brecker Baach hejschgang, ed Katrin vierweesch, zedrejschd äan de Stall: De Gääs äas debei, de Reschd Foader ze knabbern; ed Schwein fängt un ze grunzen, wej ed de Fraa komme seiht; nur de Amalie,… wat äas mäat ihr?

Kättschin beckt seich, hält die Lanter dejfer.

Amalie leiht emmer noch ausgestreckt off der Seit un riehrt seich net. Kättschin gefft ganz blääch äam Gesicht. Un döö äas och schun de Friede dezoù komm.

–  „Oh lejwe Frieder, guck moal, wat äas dat da wei? Sei riehrt seich kää besselschi; guck dau doch moal nöö!“

De Frieder gääht langsam off dat Vejh zoù, knejd seich hin, hiafd dat Uahr vum Schwein hejsch, guckd him äan dat weit offstejnd Aa, stäähd off, hölld deejf Loft und seeht zum Kättschin:

–     „Un oas hät ed net geleeh: ze Foaß vu Büschfeld nöö Sankt Wendel un nomoa ze Foaß zereck; um Wendelinusbrunnen un äan der Wendelinuskabell vorbei, de ganze Weeh de Ruusekranz gebeed: Oh Katharina, eich hot ed dir jo schun gleich gesoat wej mir äan Sankt Wendel aus der Kärrisch komm säan:

Dej Dreihääremäaß, dej woar zoù stramm fier oas Sau!“

© Rudolf Engel 2014

⇒ zur hochdeutschen Version

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s