Ed äas Juli ! Brottroffer Kermes

Box hochdtEd äas Juli !

Wat äas dö driwwer schun ze soan, außer datt eich äan demm Moand gebuar gäan säan; datt de Deech länger saän als de Nööht un äan der Zeit miaschdens de Sonn scheint. Watt ed sonscht noch iwer dej Summerzeit ze soan geef, döriwer kennt eich schunn e poar Saachen vu frejher verzellen, dej all äam Juli passiert säan.

Äan den dreißijer und vierzijer Joahren vum vierije Joahrhonnert, dö woar dat fier oas Käanner de schejnscht Zeit: Ed woar Summer, un äan der Schoul hun de gruuße Ferien ugefang. Dat hot fier oas Käanner gehääscht: soù dix wej mejlich böde gejhn.

Wenn de glääwschd, dat zoù oaser Zeit äam Juli außer Ferien und Bödegejhn sonscht neischt Nennenswerdes passiert wär, dat äan demm Moand kään grießer Feschde, wej Weihnachden, Oùschdern un Pengschden, gefeierd gäan säan, dann häschd dau dir ärrisch äan de Fenger geschnitt: Enner denne Summerfeschdscher iwwerall äam Krääs Mierzisch ragt nauerdengs ed Brotroffer Freeschefeschd als e besonnerschd Event eraus; awer den äajendlichen Höheponkt vum Joahr, woù dömoals mäat Käand un Kegel ed ganz Dörref off de Bäänen woar und och vill Leit vun auswärts mäatgemaach hun, dat woar de Brottroffer Kermes.

 Teil 1 Brottroffer Kermes

Oas Pfarrkärrich äas Maria Magdalena, der Hure und Heilige des Nauen Teschdamends geweiht, und deren Patronsfescht geft emmer um 22. Juli gefeiert.

Und dat äas alsoù och ed Datum vun der Brottroffer Kärmes. Wat hun mir Käanner der Woch defier und dennen drei Dejen, Kermessonndisch, -meendisch un -denschdisch entgehnt gefiewert, woù doch äam Dörref dann soù vill los woar wej sonscht net ed ganz Joahr iwer!

Äan den ejschden Joahren vum Krejsch hot ed de Brottroffer Kermes zwoar noch weider gäan; äas awer wejen der Noùtzeit doch erbärmlich ausgefall. Ed hot seich net nur dej Zahl der gebackenen Koochen draschdisch verrengert; och de Schausteller säan ausbliff: kään Schießbuden mej, kää Kettenkarussel, kään Schiffschaukel, och net denn vu mir so sehnlichst erwoardeden Spangenberger mäat denne Selbstfahrerautos nemmej.

Äan denne Joahren devier woar ed fier oas Käanner emmer en spannend Woch mäat der grieschd Vorfrääd, wenn seich dej ejscht Kermesweehn off´m Dreeschplatz beim Maschinneschopp äagestallt hun. Weder dej Aufgaben äan der Famillisch noch dej vun der Schoùl, kään Mäaßdejnerstonn un kää Jungvolkdejnschd konnten oas äan der Woch dövun oofhaalen, enner de Kermesleit ze saän. Dat, net nur, em bei hierem zigeineroartijen Lewen un Treiwen zoùzegucken, sondern och bei dem spannenden Offbau vun de Karussels, der Schiffschaukel, de Schieß- un Loùsbuden mäat unzepacken, iwerall dö, woù ma oas geloss hot. Dat ed döbei och dörem gang äas, e poar Freikoarten ze ergattern, dat woar äjendlich Newensaach.  Bei demm Engagement hun eich schun äan meiner Grondschoùlzeit de gleichaltirjen Jong Leo, de Sohn vum Spangenberger, kenne geliert. Demm sein Erscheinung hot äan duawelder Hinsicht off meich äagewirkt: äämoal dörrich sein weltmännisch Oart, mäat der henn oas Jonngen vum Dörref gejeniwwer offgetret äas; zum annern dörrich, dat sei Gesicht so voller Ausdruck, dörrich en ärrisch Verbrennung völlisch vernarbt.

Wej mir zwejn oas neeher komm säan, hot henn meich gefrööt, wej ed dann bei oas äan der Schoùl wäar, un wej eich himm den Unterricht vun oasem Fräulein Motsch recht schmackhaft geschildert hot, dö wär henn och gäar debei gewierscht. Weil awer oas Kermes genau äan dej Zeit vun de Gruuße Ferien fällt, woar denn Wunsch loo vum Leo netz e erföllen. Awer fier him vielleicht e genau so gruußen Gefallen ze dejn, säan eich äänes Nööhts off de Schlauder vun ebbes ganz annerschdem komm.

Jeed Moal, wenn mir Jongen vum Dörref dö woaren un bei den Offbauten mäat ugepackt hun, hot de Leo seich mäat grußem Eifer iwer dat, wat mir Dörrefjongen ed Joahr iwer soù treiwen, iwer oas Spiller un emmer nomoal üwer de Schoùl…

Un seinen Frööen, dej henn mäat Interesse viergetrööh hot, hun eich gespiert, wej sehr seich dä Jong loo vum foahrenden Gewerbe, dat äan der Saison jed Woch un ´nem anneren Standort feschtmescht, nöö nem rejelmeeßijen Schiùlbesooch un ´ner fescht Kamaroadschaft enner Gleichaltrijen gesehnt hot. Döfier hun eich mir also äam Bett ebbes Passendes ausgedööht, und wej eich ed Leo um negschden Daach viergeschlöh hun, dö hot henn zedrejschd gezögert, awer dann doch zoùgestemmt.

Eich woar äan demm Joahr grööd äan de Mäaßdejnerschaft vun Maria Magdalena äagetret. Äam ejschden Dejnschdjoahr äas ma nur Stufendejner. Zum Aldoordejner, un zwoar zedrejschd nur als Äannendejner, konnt ma nur avancieren, wemma all ladeinisch Mäaßgebeder (introibo ad altare dei; etc) fließend auswennzisch konnt.

Dej Stufendejner woaren nur zoù de gruußen Feschddejen äagesetzt un hotten döbei nur dej Offgab, off dennen zejhn Stufen, dej zum Aldoor hejch führen, nö dem Ordnungsschema vum Paschdur Greif, vun oas genannt Hanni, während der ganz Mäaß regungslos, awer stramm offrecht döö ze knejen.

Un soù ´nem gruußen Feierdaach wej em Kärrichweihfeschd hot ed zum Sonndich als Hochamt emmer en Dreihäaremäaß gäan mäat vollem Ornat. Dat hääschd: Bei ´ner Feschdmäaß geft dej ganz Mäassdejnerschaft offgebuart, fier net nur em den Alldoor erem, sonnern och off dennen zejhn Alldoorstufen mäat hieren ruut-weißen Feschdgewäannern dej Feierlichkäät vum gruußen Kärrischendaach obdisch ze ennermoalen.

Eich hun dömoals zoù dennen zwölf Stufendejnern gehiert, un döbei hun eich dann mein Idee alsoù realisiert. Weil eich ugehöll hun, dat ed weder äam Tumult beim Unzejhen äan der Sakristei noch während der Mäass offaalen deet, wenn seich döö e frimme Jong enner dej Stufendejner mischt, dö hott eich den Wagner Willi gebeet, diss Moal als Freind, den Dejnschd beim Hochamt ze schwänzen, dat dödefier de Leo sein Stell newe mir äanhölle kennt. Noch äan der Sakristei hot de Leo gezögert; awer schun beim Offmarsch enner all denn anneren äan der lang Reih döö äas henn ganz rohisch gäan. Un wej mir off de Stufen oase Platz äagenomm hun, dö hun eich seinen enneren Stolz gespiert, äan soù `ner Feschdlichkäät äan der adrett Mäassdejnerkluft enner all denn anneren debei ze säan. Un obwöll dat lang Stellknejen recht mühsam un ustrengend äas, woar demm Leo, demm Schaustellersohn, dat Gleck vun seinen leuchtenden Aaen oofzelesen!

Dennen Dreiheeren um Aldoar äas während der ganz Mäass net offgefall, dat e frimme Jong mäat oas off de Stufen gedejnt hot, och net emoal demm emsischdijen Schweizer. Doch wej nöö dem ite missa est de ganz Pfarrgemään dat Großer-Gott-wir-loben-dich ugestemmt hot un mir Mäaßdejner häanner ´m Schweizer un de Fahnen, vier den drei Häaren äan feierlich schreitender Kolonn dörrich de langen Mäattegang aus der Kärrich gestreebt säan, Leo direkt newe mir, dö woschden ed all dej Gläubigen, dej zoùfällisch demm Kermesjong äan ´d Gesischd geguckt hotten.Box hochdt

Schluß des 1. Teils

Wie es heute um die Kirmes in unserm Dorf bestellt ist, darüber berichtet Gerd Barbian folgendes in einem freundlichen Gruß vun dahaam:

Die Brottdroffer Kermes hat aktuell bei weitem nicht mehr die Bedeutung wie früher. Bis vor ein paar Jahren stand sie sogar auf der Kippe, d.h., dass so gut wie keine Schausteller mehr bereit waren, ihre Fahrgeschäfte in Brotdorf aufzubauen. Dafür gibt es wohl viele Gründe, u.a. auch, dass die Vergnügungsparks interessanter waren als eine Kirmes. Hinzu kommt, dass Brotdorf inzwischen mit den Neubaugebieten nicht mehr als echtes Dorf, sondern als Schlafstätte für Merzig gehalten wird.  In den letzten Jahren wurde  durch die Brotdorfer Vereinsgemeinschaft versucht, die Kirmes etwas zu reanimieren. Am Samstag wird mit einem Fassanstich und  Musik die Kirmes eröffnet. Der Sonntag mit den Schaustellern läuft „mittelmäßig“. Montags veranstaltet der Anglerverein sein Fischerfest mit Bierständen und Fischessen.

Fazit: Die Kirmes, wie sie einmal war, mit Familienbesuch usw. gibt es nicht mehr.

In Rudis Rückscheu der 1930er und 40er Jahre  werden in Bälde folgen:                                        Teil 2 „Badefreuden“ und Teil 3 „Erntezeit“

 

 

© Rudolf Engel 2014

 

 

Werbeanzeigen

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s