De Määjbaam äas nemmej döö!

De Määjbaam äas nemmej döö!

Ma seed soù leichd: „En Dörref äas en Dörref!

Awer en Dörref bleiwd net emmer en Dörref; sugoar wenn ed möm Nummen noch soù hääschd. Düssel äas haut noch en Dörref, äänd vun de schejnschden; awer Düsseldorf, e poar Kilometer wieder südlich, äas längschd käänd mej.
Döö kemmd mir dej Fröö äan de Kopp, äas dann Brottroff iwerhaabd noch en Dörref ?
En deitlich Unzäächen, dat en Dörref sei Charakter als Dörref verlierd, dat äas, wenn ed mäad den alten Sitten und Gebräuchen ufängd ze bröckeln. Dat moß net ejschd de Fall säan, wenn ed zum Beispill äa Merchingen den Hammelsdanz nemmej gefd oder, wenn äa Quaakebaach ed Freeschfeschd nemmej gefeierd gefd, wenn zoù der Föösend de Lejhnen nemmej ausgeroof gäan oder wenn ed en ganz Woch lang nemmej hääschd:

„Ein Dorf spielt Handball!“.

Ebbes, wat ed frejher äan faschd jedem Dörref gäan hot, wat ma um ejschde Määjmorjen nöö der Walpurgisnööd iwwerall hot sejhn kennen, wej de Hexen off hierem Besen dörrich de Stroaßen un Gaassen geschwebt säan, hei un döö hier Onwesen getriff hun un wat sei, ewen äan der Hexennööd, un allen Ecken manch schläamm oder och nur passisch Saachen ugerischd hun.
Eich kennd dödevun versellen, wat mir döömoals als jong Burschen, nadierlisch äam Offtrach vun Walpurgis äan der Hexennööt gedrifft hun, vun demm, vin dem haut kaum noch äänan en Ahnong hätt.
Eich kennd dövun versellen wat mir döömoals als jong Burschen äam fftrag vun Walpurgis äan der Hexennööt getrifft hun, vun demm, vun demm haut kaum noch äänan en Ahnong hät.
Ugefang döömäat, dat, wemma morjens äan de Mäaß gang, dann konnt ma off´m Platz fier der alt Schoul ronderemm d´n Määjbaam vejer Reihen vun Blomendeppen sejhn mäat hieren leuchdenden Blommen offgestallt, dej de Hexen äan der Nööhd vun de Fenschderbänken äagesammeld hotten.

Nemmej soù spassisch woar dann dej Geschischd, wej morjens en Gludder vu Leid vierm Lebensmiddelgeschäftd (ed woar net beim Göddert, och net beim Mertes) gestann und gestaund hun, weil de Dier zum Geschäft vun ennen bes uawen mäat Backstännen zoùgemauert woar.
De Gipfel awer, dat woar och äam enneschden Ecken, wej de Leit un demm zwäästeckijen Haus hejchgeguckd hun, wej döö uawen off´m Firschd vun Daach – ma wolld seinen Aaen net drauen – e vollstännisch offgebaude Päardswoan gestann hot.
Fierher woaren de Zejlnen un vejer Stellen vum Daach oofgehöll gäan, dömäat de Reeder vum Woan dö stabil verankerd hun stejhn kennen. Un de grieschde Gigfel vum Gipfel woar, dad de Päardwoan voll mäat Meschd belööd woar, denn äam frejen Morjen noch gedampd hot.
Ed säan frejer äan em Dörref Saachen passiert, off dej ma net äan alle Fällen stolz säan kann. Awer ed woar och vill Goades döbei, wat ma haut hald vermisst, weil ed ed ääfach nemmej gefd.

Soù äas es zum Beispill mäat em Määjbaam:

Eich wääß nemmej, seid wann bei oas dahaam kää Mäjbaam mej offgestald gäan äas. Awer dä Brauch äas hei un der Ennerschd Soarnoch noch net verlur. Äam Internet lesen eich, äan denn anner Gemänden, dej zoù Mierzisch äagemäänd säan, dö äas och noch diss Joahr de Määjbaam gesetzt gäan.

„Maibaumstellen mit Singen unter dem Maibaum in Mondorf!“ . – „Tanz unter dem Maibaum in Merchingen!“

Dat selwischd kannschde bei Besseringen, Memmingen, Harlingen, Ballern, Silwingen, Schwemlingen und Mechern lesen.

Un dann lesen eich vu Brottroff aus dem Joahr 2012:

„Der Mai ist gekommen. Natürlich wieder
mit dem obligatorischen Maibaumsetzen
und dem anschließenden gemütlichen Zusammensein.“

Awer ed woar kään hejch un mächdisch Fischd, wej ed sich gehierd, sondern e Birkebäämchin.
Un ed woar och ned e Määjbaam fier de ganz Gemään, net off´m Platz vier der Alt Schoùl zweschen em Hirschen und der Kerrich, sondern privat fier den Tennisclub, off dem sein ääjen Gelänn gesetzt.

Emmerhin verspiert ma häanner dem Birkebäämchin noch e Steck Nostalgie un dödehäanner vielleicht och dej Sehnsucht, ebbes nomoa wöößen ze lossen, wat schu längschd oofgestörref äas. Un soù frööt ma seich och, ob ma äan soù Saachen noch dej Kraft offbrenge soll, seich allem nauen Lewen, och dem Prozeß der Verstädterong, iwwerhaabd noch endgeehnd ze setzen.

 

Werbeanzeigen

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s