Juli, dej hejsch Zeit, woù ed Kuar geschnitt geft

Hesse Juli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juli, dej hejsch Zeit, woù ed Kuar geschnitt geftBox hochdt

So wie unsere Kirmes der einsame Höhepunkt unter den Julifesten bedeutete, so wie das Böödegejhn das Highlight unseres Sommervergnügens war, so rangierte damals die Kornernte unter den saisonalen Arbeitsaktivitäten unumschränkt an erster Stelle.  Überhaupt, die Sommerzeit war als Erntezeit eine willkommene Zeit. Ernten war nicht nur für die Großen ergiebiger als Pflügen und Düngen, Säen und Setzen, Eggen und Häufen; die Erntezeit war auch für uns Kinder interessanter, in der vielfältigen Geschäftigkeit mitten drin zu sein, war interessanter als Graben und Jäten, Unkraut rupfen und Steine raffen.

Ed Kuar loas maachen

Wenn ed Kuar loasgemaach gäan äas, dann hotten mir Käanner häanner de Senzelmännern ed Sääl auszelehen. Dat woar kää rischdisch Sääl, villmejh en Oart Streck, denn de Fraaleit aus em Potschen Strejh gedreht hotten. Dej zwäät Arwett vun de Fraaen woar, emmer, wenn e nauen Schlaach gemeeht woar, mäat der Sechel en ärmvoll Kuar offzehiawen un ed off dat Sääl ze lehen. Ääne vun de Männern hot dann dej Strehbind em de Gärw gebonn un mäat em Knuat zoùgebonn. Mir Käanner hun zum Schluß geholf dej Gärwen äan de Mett vum Steck ze schlääfen, woù se dann zoù Kùarkaaschden zesummegestallt gäan säan.

Miarschdens äas dann noch aus ääner vun de Gärwen soù en Oart Häubchin gemaach un off de Kaaschden offgesatt gäan. Wenn de Ärwet um Enn vun soù ´nem hääßen und krommen Daach fiertisch woar, un mir vum Weeh aus off esd Steck zereck geguckt hun, dann konnt ma sejhn, wej mäatten dörrich ed ganz Steck lauter soù klään Heisjer äan ääner Reih gestann hun. Beim Kuarloasmaachen woar eich emmer mäat grußer Offmerksamkäät debei un hun meich schu frejh drugemaach, mäat der Senzel emzegejhn, zedrejschd nur beim Grasmehen. Un noch äam letschden Summer vum Krejsch woar ed dann soù weit:

Wej stolz woar eich dö, wej Onkel Johann mir ed Schlauderfaaß mäat em Wetzstään dräan un de Gierdel geschnallt hot un eich mäat der Flaus newen de gruuße Männern äan der Reih gestann hun.

Ed Kuar äafoahren

Mäat ´em Kuarloasmaachen woar dömoals de Ernteärwet noch lang net ze Enn. Wenn ed Weeder ed goat mäat oas gemäänt hot und ed Kuar äan der Sonn rischdisch drecken woar, dann woar och dej Zeit, ed offzelööden un äanzefoahren. Dat woar dann nommoa fier oas Käanner en nauen Höheponkt; woù doch diss Ärwett mäat dennen Deejen zesummegefalll äas, woù seich all schun off oas Kermes gefräät hun.

Beim Oofernten vun de Kuarsteckern hun mir emmer ongedoldisch droff gewoard, dat endlich dej letschd Gärw hejsch off ´m Woan offeglööd woar un schließlich de Wiesbaam iwwer dej hejchgetessekten Gärwen driwer gespannt gäan äas. Wenn vun oas schun klettern konnt, denn durft seich dann häannen um Spannsääl de Woan hejsch hangeln un uawen off demm goldgelw belöödenen Woan mäat der Ernt haamfoahren. Ed woar schun en stolz Gefejhl, soù hejch off demm wacklijen Gefährt ze setzen und de Leiden zoùzewenken, wenn de Woan dörrich ed Dörref eronner zum Maschinneschopp äan der Pützwiss gefoahr äas.

Un der Dreeschmaschinn 

Um Maschinneschopp, döö äas ed ejscht rischtisch loas gang. Soù wej beim Kuarloasmaachen, soù woar och beim Dreeschen emmer de ganz Gruußfamillisch zesummen um Werk.

Beim Dreeschen dö äas ed dröhnend un laut, hektisch un staawisch zoùgang. Bei goadem Weeder hun dann dej hejchbelöödene Ween äan ´ner lang Woardeschlang off ´m Wee vun der Brecker Baach bes zum Machinneschopp gestann. Wenn dann dej Schlang soù weit viergereckt woar, dat nur noch zwejn Ween vier oasem gestann hun, dann äas däjenijen, denn bei der Schlang gewoart hott, sier äam Dörref rond gelaaf un hätt all aus der Verwandtschaft zesumme geroof, dej beim Dreeschen als Helfer äasgesetzt woaren.

Wenn dann endlich oase Woan aus der lang Reih bes zum Löödefenschder viergefoahr äas, dann hot ed döö fluppe missen, döö hot ma seich dommeln missen, weil jed Minut, woù de Dreeschmaschin gelaaf äas, Geld koscht hot. Döö woar soù `n Hektik emmenanner, soù ´n Krach, dat de Leit seich hun zoùkrääsche missen und doch neischt verstann hun; dö woar och soù ´n Staaf vum Strejh und vun der Kööw äan der Loft, dat ma neischt gesejhn hot un fascht ersteckt äas. Doch jeden hott un seim Platz gewoscht, wat henn ze dejhn hott. Äänen hott mäat der Gööwel off ´m Woan gestann un hott äam Oowstand vun ´ner Sekund oder zwoù dörrich en Gärw dat gruuß Torfenschder eroff off dat Deck vun der Dreeschmaschinn gewörref. Döö hun zwejn Helfer gestann, manchmoal woaren ed och Fraaleit, dej hun seich de Gärw geschnappt, ganz sier mäat em gruuße Mäaßer de Strejhbind offgeschlitzt, hun se dann em Dreeschmääschder iwwergäan, denn dann mäat gescheckter Hand dej geöffnet Gärw äan dat gefreesisch Maul vun der Maschinn hot äafliesse lossen.

Lisa_Heu

Lisa Engel bei der Heu-Ernte

Un der Reckseit vun der Maschinn woar en Reih Schächte, aus dennen eraus äas dat fresch gedreeschde Kuar gefloß, äan dej Säck, dej drem gebonn woaren. Un der Viarderseit äas aus em grußße brääde vejereckije Maschinnemaul äan langsame Schüben dat leer Strejh äan gepressten un schun gebonnenen Ballen erauskomm. Ed woar määschd Fraaleitsärwett, dej Strejhballen döö oofzehöllen un zum Woan ze drejhn.

Fier oas Käanner hot ed dööbei noch kään besonnerschd Offgab gäan; ääjendlich hotten mir äan dem hektischen un net ongefährlichen Betrieb neischd ze sejschen, säan dix weechgejeeht gäan, wenn mir zoù naugierisch woaren, ze gucken, wej Maschin un Mensch zesumme geschafft hun.  Woaren mir schun ebbes grießer, dann säan mir zedrejschd bei der Kööw zoùgedääld gäan. Dat woar döö, woú aus der Mauer vum Maschinneschopp off der Seit zum Seffersbaach en dick Bleechrohr rausgeguckt hott, soùzesoan ed Auspuffrohr vun der Dreeschmaschinn. Wenn ed Dreeschen äam Gang woar, äas döö emmer en dicke Strahl vun klään gehäckseltem Zeich erausgebloas komm, dat äan der Sonn goldgelblich geschimmert hot, de Kööw alsoù.

Um Enn vun der Dreeschezit hot seich dann döö e rischdije Berrich vun dem Abfallprodukt ugesammelt; awer nur, weil dej dick Päardsbauern droff verzicht hotten, hier Kööw mäat haam ze höllen. Vun de kläänen Arbeiterbauern äas se awer äan Säck gefellt un mäatgehöll gäan. Denn äan demm loftisch lockeren Gemisch woar net nur de Staaf, denn de Summerwäand of de Stoppelsteckern äan de Gärwen eräageweht hot; döödrenner woar och de Spreu vun kläänen Strejh- un Ähresteckcher un döözweschen och dat ään oder anner Kuarkörnchin. Vun oas alsoù äas de Kööw äagesammelt un dahaam äam Staal em Vejh den Offtrag erdäält gäan, seich dat Brauchboarschd devun erauszeknabbern.

Dej Nööht oof ´m Kuarwoan

Summer 1942 – mäatten äan ´nem Krejsch, denn weider unhält un ed täglich Broùt emmer knapper gäan leßt!

Dej allgemään Noùt, dej seich emmer mej zuoùgespetzt hot, hot och äan oasem Dörref dej Ertreesch vun der Feldärwett emsoù wertvoller gemaach. Soù äas dann och äan demm Juli nommal ed Kuar geschnitt gäan, off Kaaschden gesatt, off de Ween gelööd un zoù der Dreeschmaschinn gefoahr gäan. Dej besonnerschd Offgab, dej döbei mir zoùkomm äas, dej äas mir äan der Erennerong besonnerschd hafte gebliff.

Äan der lang Schlang, äan der dej Kuarweehn gewoart hun, hot ed gegoll, ärrisch offzepassen, dat de Woan mäat der Ernt net geklaut geft, wemma un jenem Daach bes zum Feieroowend bei der Dreeschmaschinn net mejh un de Reih komm äas. Dann hot de Woan döö iwwer Nööht misse stejhn bleiwen, sonschd heet ma seich um neegschden Daach nommoa nau häannen ustelle missen. Äan diessem Summer 42 hot oasen Erntewoan, hejchbelööd, de ganze Nöömeddisch bes zum Feieroowend vergeblich äan der lang Schlang gestann vun all denn anneren Ween, dej nur döroff gewoart hun, endlich bei der Dreeschmaschinn un de Reih ze kommen. Un weil oas Leid Angschd hotten, dat de Woan iwwer Nööht, voll gelööd, geeng geklaut gäan, döfier sollt äänen vun oas döbei waachen.

Mei Papp woar schun bei de Soldaten, Onkel Johann hot off der Dellinger Hett Nööhtschichd un Onkel Heinrich woar bei der Kleinbahn als Lokomotivführer net oofkömmlich. Alsoù hot de Famillisch mir, mäat elf Johren den Älschden enner de Käannern, den Offtraach gäan, iwer Nööht uawen off ´m Kuarwoan de Wach ze haalen.

Dat ejschd Gefejhl, dat deich döbei befällt, äas de Stolz vum kläänen Hitlerjong, den joo beim Lehrer Alt äan sein Deitschfeft geschriff hot: „Wie helfen wir den Krieg gewinnen!“

Dau beschd alsoù moadisch hejchgestieh, schu frej genooch, un kannschd vun uawen em dich erem noch reges, geschäfdijes Lewen beobachden, dat oowlenkt un kään Angschd offkomme leßt.

Doch wej dann dat kantternd Modorengeräusch vun der Dreeschmaschinn, dej de ganzen Daach un ääm Steck gedröhnd hot, wej dej off äämaol stumm gäan äas; wej dann de Leit hier Saachen off hier Wenncher gelööd hun un nöö un nöö verschwunn säan, döö geft ed off äämoal em de Maschinneschopp erem ganz stell. Wei hun och dein Leit noch äämoal nöö dir roff gewonk un säan dann gang. 

De gruuße Platz rengseremm menscheleer; dau, off äämoal allään!

Nur noch dej lang Reih vun de Kuarween vier un häanner dir, sei stejhn noch döö. Sugoar de Spatzen, dej de ganzen Daach em de Maschinneschopp erem woaren, woù ed vill Körner gäan hot, sei schloofen schu längschd. Un dir äas döö doch e besselchi bang gäan.  Un wej dau deich dann zerecht meschd fier de Nööht, de Wolldeck off ed Strejh ausbräädschd, dat noch net gedreesch äas, döö geft ed och stell äan dei Gemejd.

Dau streckschd dich hin; de Hetz vum Daach äas weech, ed streift e Leftschin iwer deich weech, angenehm mild. De Dämmerong senkt seich iwwer de langen Daach ronner un hält noch en zeitlang un. Ääjentlich missden dir vu lauter Mejdischkäät sofort de Aaen zoùfaalen; awer dau beschd hellwach, hierschd e poor Ködern bellen, dej iwer de Pützwiss streunen. Mäat der Dämmerong äas och de summerblöen Himmel mej un mej verblasst; geft wei blääch wej Selwer; dej ejschd Stäären erscheinen, un de Mond äas zoùhöllend un steichd iwerm Reisberrisch hejch.

Verklemmong schleicht seich äan…

Awer weil ed en kloar Summernööht geft, häschd dau, woù dau wei off ´m Bockel leischd, ugefang, nöö de Stäären ze gucken, häschd de Gruuße Bäär gefonn un de Polarstern, un wej dau nöö weideren Stäärebillern sejschd, beschd dau dann doch feschd äageschloof.

Ernterast

Rast bei der Kornernte

„Unser Bärbel is noch uff´m Acker“  

Noch soù e Gronderlewnis, dat mäat em Kuarloasmaachen äa Verbundung stääht, dat dejn eich noch vill wenijer äan meiner Erennerong vergäassen.

Drei Joahr speeder: Offenhausen, äam Juli 1945

Zoù denne Privilegien, dej eich bei den Amerikanern hot, seit demm eich fier sei de Foerellen gefang und ed Freschgemejs besorrischd hun, äas äan der Zeit noch en weider Offgav dezoù komm:

Soù säan eich dixer geroof gäan, em zweschen der Besatzong un der Bevölkerong ze vermetteln. Un äan der Roll woar eich och den äänzischden äam Dörref, fier denn äan bestemmten Fällen dej generell verhängd Ausgangsspäar offgehuaf woar. Un soù e Fall äas wert, verzellt ze gäan, weil seich un him ebbes wej en Oart Wonner vollzuuh hot.

Denn ejschden Nöökrejschssummer woar schun sou weit äan ´d Land gang, dat dej fränkischen Bauern hier Kuar un hieren Wääss schneide konnten, Un nöö soù ´nem hääßen un ärwetsreichen Julidaach, ed woar speedoowens lauwärm, döö hun seich de Leit aus hieren Fenschderbänken rausgelehnt, weil sei dej fresch Loft un dej erhöllsam Stimmung genieße wollten, awer wejen der Sperrstonn nemmej off de Stroaß durfden. Döö hun eich plötzlich vun der anner Seit vum Dörrefplatz aus ´em offene Fenschder vum „Ochsen“ en äußerschd offgerejschd Stäamm mei Nummen roofen hieren:

„Rudi, Rudi, mogst fei schnell zu die Amis laffe; uns Bärbel is noch uff’m Acker!“

Sofort hun eich mir erkläre geloss, em wat fiern Kuarsteck ed seich handelt, denn äan der Zweschenzeit hun eich off ´m Offenhausener Flur jed Gewann goat kannt. Oase Wuardweessel äas wejen der relativ gruuß Distanz quer iwer den Dörrefplatz soù laut gewierschd, dat all dej, dej äan hieren Heisern un de Fenschderen woaren, mäatkrejt hun, wat passiert woar.  Nur e poor Minutten speeder hun eich mäat zwejn Soldaten äam Jeep gesäaß un säan de Dörrefstroaß roff zum Acker gefoahr. Döö hotten dej Leit vum „Ochsen“ de ganzen Daach iwwer soù emsisch un soù hott geschafft, dat sei um Oowend äan der Erschöpfung, äan der Eil wejen der Sperrstonn net bemerkt hotten, dat enner de Käannern ed Kläänschd, hier Bärbel gefehlt hot.

Ewei hot den Acker ganz verloss un menscheleer döö gestann; nur dej Kuarkaaschden, dej äan zwoù langen Reihen offgestallt woaren, hun äan der Zweschenzeit hier lang Scheed äan der Sonn gewörref, dej schun dejf gestann hot.

Äan jedem äänzelnen Kuarkaaschden hun mir gesoard un hun schließlich dat klään Bärbelchin, dat kaum zwää Joahr alt woar, gefonn wej häat äan ääm vun denne Kuarkaaschden zweschen de Gärwen selisch äageschloof woar. Wej mir zereck gefoahr säan un de Dörrefstroaß eronner komm säan, döö hot äan der Zweschenzeit ed ganz Dörref un de Fenschdern geleeh, un all woaren erleichderd, wej sei meich mäat der klään Bärbel äam Ärm off ´m Jeep gesejhn hun.

Un wej eich dat Käand de Leiden vum „Ochsen“ iwwergäan hun, un all dej anneren vun hieren Fenschdern aus eriwwer geguckt hun, genau dööhin, woù de Saarlänner ufangs iwwer mehrere Wochen äan däm Saal zesummen äagefärrischd hun hause un aushaale missen, döö äas off ää moal äan den Aaen un den Herzen vun denne Franken dat letschd Ressentiment gejen oas „Saar-Franzosen“ verschwunn.

Rückblick  

De Juli äas mäat aller Frääd un Mejh ze Enn gang, un mäat him, wejen em hegschden Stand vun der Sonn woaren ed dej längschd Deech äam Joahr. Oas Käannern awer säan dej Julis vun döömoals mäat denne viel Sotten vun Ärwett, mäat denne vergnüchlichen Summerfeschden und der Frääd um Bööden recht körz vier komm.  Dau dääschd deich fröen, woù hotten mir ääjendlich dej Zeit hergehöll, dej doch soù sier vergääht. De Schoùl, de Aufgaben, de Ärwett äam Haus un off ´m Huaf, off de Steckern un äam Waal, un döö äas emmer noch ebbes iwrisch bliff zum Spillen äan de Gaassen, off de Fluren, zum Böödegejhn, zum Äppelklauen, Eislaafen un Schiddefoahren.

Dennoch, soù bloomisc dej Reckerennerong och ausfaalen däät, ed woar en hott Zeit, vum Krejsch un vum Mangel bestemmt, gezäächned voller Mejh, Entbehrong un Ärwett, döö woar ed nur plausibel, dat mir Käanner iwwerall mäatgeholf hun. Mir woaren net emmer froùh, wenn de Ärwett vier em Vergnüjen ugestann hot un dixer dej frei Zeit fier ed Spillen ganz ausgefall äas; doch dat, wat mir ze leischden hotten, hätten mir nie als e Vergejhn vun den Alten äan demm Sinn vun widerrechtlicher Käannerärwett ugesejhn.

„So ist das Leben der Menschen.

Ein paar Freuden, sehr schnell verwischt,

durch unvergesslichen Kummer.

Nicht nötig, es den Kindern zu sagen.“

Marcel Pagnol

© Rudolf Engel 2014Box hochdt

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s