Neujoahr 1945

…oder das Geschäft mit den Leuchtkörpern für das erste Sylvesterfeuerwerk der Box hochdtNachkriegszeit.

Nöö der Haamfoahrd, dej mej als abenteuerlich woar, zereck aus der Evakuierong, döö woar döömäad dej „Stunde Null“ nöödämm den Amerikaner äagereckd woar, noch iwwerhaabd net ze Enn. Sei hot seich ernüschderd fottgesetzt bei oaser Ukonefd äam Elend vun dahaam. Denn Allddach vun oas allen, dä woar zedrejschd dömäat ausgefelld, dej Scheeden vun de kabottenen Heisern, Stoaßen un Wehen ze reparieren. Awer net nur dödefier woaren mir andauernd drun, ze organisieren un ze improvisieren, sonnern ejschd reschd fier ebbes äan de Mööen ze grejn un dej nackisch Exischdenz ze sechern.

Döbei woaren oas och all dej Iwwerreschde aus em Kriegsmaterial willkomm, dej ma noch verwenne konnt. Mir hun dat Geschier un Gerempel zesummegesoad aus de Bunkern vum Westwall, aus den offgelossenen Schetzegrööwen, Ennerstännen und Geschetzstellongen, sugoar vu jedem zerstörden Milidärfoahrzeich, dat hei un döö stejhn gebliff äas.

Ed woar de Speedherbschd komm, und dat geschichtsdräschdisch Joahr 1945 hot seich seim Enn zoùgeneichd. Schun nommoal woar eich off ääm vun meinen Streifzichen dörrich de Kammerforschd. Zweschen der Hand, der gruuß Kreizong äam Waal, un de Siwwe Bejschen woar noch en offgeloss Geschetzstellong vun der Deitsch Wehrmachd. Äan dem Schetzegrööwen, denn zoù der Stellung gang äas, hun eich en gruuß Keschd fonn, ongefähr vun ´nem Meter off e Meter, noch ganz zoù, awer dick mäat Sand un Geröll iwwerschott. Mäat ´nem Eiseriegel, denn döö rem gelööht hot, hun eich dej Keschd offgebrooch. Un wat wellscht dau erahnen: se woar vun uawen bes ennen mäat denne langen Leuchdpatroùnen gefelld, dej äan selwern Aluminiumhülsen gefasst woaren, awer alles drecken un onversehrd.

Eich hot schu frejher emoal bei ´ner Kameradschafdsfeier vun deitschen Soldaten zoùgeguckd, wej de Landser denn Offsatz vun so ´ner Leuchdpadroùn oofgezuuh hun, wej sei dann dej Padron, dej mäat Schwotzpolver gefelld woar, senkrechd off de Böddem gestallt un mäat ´nem Fidibus ugestooch hun. Dö äas sofort e mäschdije Feierstrahl wej e Komet haushejsch äan de Loft hejschgeschoss, hott hell offgeleuchd wej bei ´nem gruuße Feierwerk.

Mäat oasem Weenchin, dat noch äänijermoaßen äa Schuss woar, hun eich ebbes speeder mein wertvoll Beut haam geschaffd un enner de Schopp gestallt. Un wej eich dann äänes Oowends, soù nöö der Dämmerong un der Linn, aus purer Angabe fier den Aaen vun denn erstaunten Burschen vum Dörref ään vun dennen Leuchtpadroùnen gezündt hun, soù wej dömoals dej Soldaten, döö woar dat den Ufank vun ´nem Tauschgeschäfd, dat seich geloùhnd hot. Net nur mein Kameroaden, och vill vun de Gruußen wollten seich mäat meiner Beutewoar äandecken fier Sylvester, dej ejschd Wend vum Joahr nööm Krejsch.

Dej Munition hot joo nemmej em Krejsch ze dejnen; se soll´ joo nur mäat soù ´nem Hauch vun Feschdlichkääd en freudisch Zäächen gäan, joo soù en Oart Symbol vun der Hoffnung off en friedlich Zukunft.  Joo, soù woar dat dömoals, un soù hot iwwer ed nau Joahr hinweech jeden dem anneren ebbes unzebejden, och vun Tausch zoù Tausch, un allmejhlich äas ed äam Gemeinschaftslewen nomoa offwärts gang.

Um Sylveschderoowend säan mei Mamm un eich äan de Schlußandachd gang, woù de Paschdur Hanni seich mäat der letschd Prierdischd vum Joahr, der ejscht Schlußprierdischd nööm Kreijsch, besonnonnerschd äand Zeich gelööhtd hot. Oase Gebeedswonsch hot oasem Papp gegoll, vun demm mir noch net woschden, ob henn äa Gefangenschaft woar oder iwwerhaapt noch leewe geeng. Un dönöö hun mir bei der Tant´ Bebby, Rosemarie, Helga un de Zwillingen, zesummen ze Nööh gäass. Zoù oaser aller Iwwerraschong hot de Tant´ Bebby dezoù en Flasch aus em Keller roff brööhd. Se woar alt un voller Staaf un, wej en Flasch Sekt, feschd zougepfropfd. (De Fransusen soan dözoù Cidre bouchè). Dej letschd Besatzongsleit vun der Deitsch Wehrmachd hotten se, dej ledschd aus Onkel Alois Viezflaschendepot bei hierem „planmäßigen Rückzug“ wöll iwwersejhn. Ohne driwwer e Wuard ze verlieren, hun mir all, dej zwää erwachsene Fraaleit und och mir Käanner, off dat Wohl vum Liescher Willi, meim Papp, un Onkel Alois ugestuuß, denn seit der ledschd Feldposchdkoard vu Stalingrad emmer noch als vermisst gelmeldt woar.

Off der ään Seit hot ed meich dönööh äand Dörref gedrängd, zoù de Jongen; off der anner Seit awer hot mir äawenzisch en Stäamm gesoad, dat es goad wär, bei der Mamm ze bleiwen un mäat hier äan Gedanken ze verweilen, un Oma ze denken, de oas Haamkehr aus em Bergongsgebied nemmej erleewd hot, un de Papp und sein Gescheck, dat noch unsecher äas. Ejh ma oas dann schloofe gelööhd hun, äas oas Gespreech noch off dat nau Joahr komm, off dat, wat oas un Sorjen un Ärwett noch beviergestann hot.

De Mamm un eich hun beschloß, ed Feldsteck äan Hontel ze halbieren, dej iarweschd Hälfd, dej ebbes hejer leihd, fier ´d Kuar un denn enneschden Dääl, dä bessi feischder äas, fier de Krombern. Döfier awer deeden mir oas drumaachen, ejschd de Böddem vum Acker aufzebereiden: dej Iwwerwucherongen, dat iwwer de Krejschzeit hejschgeschossen Onkraud und Gestrepp erauszehacken, de Trümmer, de Granatsplitter un de Stään erauszelesen. Un, wat oas noch mejh Koppweeh gemaach hot, woùher ed Saatgoad und dej deier Setzkrombern besorjen!

Un off´m Reisberrisch, döö moß och noch offgeraumd gaän. Och döö woaren dej Spuren vum Krejsch un de Verwahrloùsong dörrich oas lang Oovweesenhääd weech ze maachen. E poar Bääm hotten Scheeden vum Beschuß; de gruuße Bierebaam, demm sein Früchd mir emmer am beschden geschackd hun, dä woar soù beschedischd, dat mir hinn äam Frejjoahr, wenn de Wäander rem äas, wahrscheinlich fälle missen. Dej ärrigschd Schufderei dej gefd allerdengs aus meiner Idde erauswöössen: Soùbaal ed Weeder offgäähd, solle mir en Dääl vun der Seffersbachwiss emgrööwen un, fier Gemejss unzebauen, urbar maachen.

Vun demm ville Pleeneschmieden säan mir dann mejd gäan.

Glock zwölf stejhn mir debaußem off oasem kläänen Platz vier der Stroaß un gucken zum Dörref eriwwer, woù seich doch ebbes reejschd. E poar Kracher detonieren hei un döö; wahrscheinlich och aus zereckgelossenen Munitionsbestännen. Dann awer, – un ed erfülld meich mäat em bessi Stolz – wej döö off äämoal, ennen äam enneschde Ecken, um Miller Berrich un uawen off der Weiß Märk iwwerall zweschen den Heisergaasen hell leuchtende Feierwerkskörper plötzlich äan dej donkel Höhen schießen.

Ed säan „mein“ Leuchdraketen, dej aus demm ledschden Bestand vun ´nem onselijen Krejsch ewei wej en Hoffnungszäächen fier de Frieden, denn wei ufängd, wej en ääzijen hellen Feierstrahl zum Himmel offsteijen.

© Rudolf Engel 2015 Box hochdt

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s